TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Dokmaçylar” medeni merkeziniň binasy gurlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek boýunça amala aşyrylýan işleri dowam etdirmek hem-de döredijilik işgärlerini höweslendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Dokma senagaty ministrligine Aşgabat şäheriniň Seýdi köçesiniň ugrunda bu ministrligiň “Dokmaçylar” medeni merkeziniň binasynyň taslamasyny düzmek we ony enjamlaşdyryp, ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada “Dokmahyzmat” döwlet kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

Gurluşyk işlerine 2022-nji ýylyň fewral aýynda başlamak we binany 2024-nji ýylyň fewral aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.

 

2022-nji ýyl: kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de ordinatorlaryň sany tassyklanyldy

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle