BIZNES

Deňiz önümleriniň sarp edilişi ýokarlanýar

ABŞ-nyň öňdebaryjy uniwersitetlerinden biri bolan Stenford uniwersitetiniň alymlarynyň gözlegleri netijesinde, 2050-nji ýyla çenli dünýädäki balyk sarp edilişi 80 göterim ýokarlanjakdygyny mälim etdiler.

Ylmy gözleglerde, deňizlerden alnan balyk we deňiz önümleriniň sarp edilişi dünýä ilatynyň köpelmegi, söwda-satyn alyş güýjüniň üýtgemegi we islegleriň artmagy sebäpli iki esse artyp biljekdigi göz öňünde tutulýar.

Bu gözleg, 1960-njy ýyllardan başlap adam başyna sygyr etiniň sarp edilişiniň azalandygyny, deňiz önümleriniň sarp edilişiniň iki esse artandygyny we guşlaryň sarp edilişiniň bäş esse ýokarlanandygyny ýüze çykardy.

 

Futbolyň şasy ýene-de hassahana ýerleşdirildi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-BAE: gaz pudagynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

“Zangilan” tankeri Türkmenistandan nebitiň ilkinji tapgyryny Azerbaýjana ýetirdi

Özbegistan 10 milliard dollarlyk “akylly” şäher gurar

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri