TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Demirýol gatnawlarynyň tertibi

 “Demirýollary” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi internet sahypasynda, ýurdumyz boýunça demirýol gatnawlarynyň tertibi çap edildi.

Saýtdaky maglumatlara laýyklykda, gatnaw tertibinde Aşgabat-Türkmenbaşy-Aşgabat hem-de beýleki şäherleriň arasyndaky otly gatnawlarynyň wagty we haçan we haýsy günlerde ugraýandygy görkezilipdir.

Bu baradaky has köp maglumaty şu ýerden basyp öwrenip bilersiňiz.

https://www.atavatan-turkmenistan.com/sanjym-bol-pul-bayragyny-al/

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy. 

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle