BIZNES

«Daýhanbank»: kiçi göwrümli karzlary hödürleýär

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzyň raýatlaryna (kömekçi hojalygynda, bölünip berlen ýer böleginde) ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek maksatlaryna nagt däl görnüşde kiçi göwrümli karzlary hödürleýär:

Karzyň möçberi — 30 000 (otuz müň) manada çenli;

Karzyň göterimi — ýyllyk 10 (on) göterim;

Karzyň möhleti — 3 (üç) ýyla (alty aý ýeňillikli döwri bilen) çenli;

Karzyň üpjünçiligi — tölege ukyply üçünji tarapyň zamunlygy ýa-da girew emlägi.

Hormatly ildeşler! Kiçi göwrümli karzlaryň amatlyklaryndan peýdalanmak üçin Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň merkezi edarasyna ýa-da onuň islendik şahamçasyna ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:

Aşgabat şäheri — 38-03-79, 38-03-65;

Ahal welaýaty — 8-00137-33-4-39;

Balkan welaýaty — 8-00246-5-21-51;

Daşoguz welaýaty — 8-00322-9-35-07;

Lebap welaýaty — 8-00422-9-13-48;

Mary welaýaty — 8-00522-6-76-40.

 

8-nji sentýabrdaky howa maglumaty

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar