TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Daşoguzda täze köpugurly hassahananyň açylyşy boldy

Şu gün Daşoguz şäherinde täze lukmançylyk merkezleriniň ikisi — 450 orunlyk köpugurly hassahana hem-de 150 orunlyk onkologiýa hassahanasy açylyp ulanmaga berildi. Olaryň açylyş dabaralaryna Daşoguz welaýatynda ilkinji gezek toý saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Bu barada “Türkmenistan” gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Irden döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasynyň öňündäki meýdançada mähirli garşylanyldy. Bu ýerde aýdym-saz we tans toparlary şowhunly çykyşlary ýerine ýetirdiler.

Hormatly Prezidentimiz täze lukmançylyk desgasynyň açylmagy mynasybetli dabara gatnaşyjylaryň öňünde söz sözläp, hassahananyň aýratynlyklary we ilata ýokary hilli lukmançylyk kömegini bermek üçin döredilen şertler barada durup geçdi. Soňra dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda toý bagyny kesip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow köpugurly hassahananyň mümkinçilikleri bilen tanyşdy.

TÄZE HASAHHANA BARADA…

Ýeri gelende bellesek, Daşoguz welaýat häkimliginiň buýurmasy esasynda «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasy tarapyndan bina edilen täze köpugurly hassahana 7 bölekden, 4 gatly bejeriş bölümli binalar toplumyndan, gaýragoýulmasyz «Tiz kömek», anesteziologiýa we reanimasiýa, operasion we laborator-anyklaýyş, maslahat beriş bölümlerinden, hojalyk hem-de tehniki binalardan ybaratdyr.

Ýokary derejeli, köptaraplaýyn lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenen saglygy goraýyş desgasynda

  • merkezi kabul ediş, maslahat beriş we anyklaýyş, endoskopiýa, şöhle bilen anyklaýyş, fizioterapiýa, rewmokardiologiýa, torakal, endowaskulýar hirurgiýa, infarkt, umumy kardiologiýa, nefrologiýa, toksikologiýa we gemodializ, umumy hirurgiýa, umumy newrologiýa, iriňli hirurgiýa we ýanyk keselli näsaglar, trawmatologiýa we ortopediýa, neýrohirurgiýa, otorinolaringologiýa keselleri, urologiýa, anesteziologiýa we intensiw bejeriş, arterial gipertoniýa, pulmonologiýa we allergologiýa, kelle-beýni gan aýlanyş, endokrinologiýa, endokrin hirurgiýa ýaly bölümleriň 32-si hereket eder.

Daşoguz welaýat köpugurly hassahanasy bilen tanyşlygyny tamamlandan soň, hormatly Prezidentimiz täze onkologiýa hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

 

27-nji maý ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Teswirle