TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Daşary ýurtlular hem çäklendirmeleri berjaý etmeli

Türkiýe Respublikasynda 2021-nji ýylyň 29-njy apreli-2021-nji ýylyň 17-nji maýy aralygynda koronawirus pandemiýasy sebäpli bu ýokançlyk bilen keselleýänleriň sanyny azaltmak maksady bilen öňüni alyş çärelerini has-da berkidiler. Çäklendirmeler doly güýjünde berjaý ediler.

Bu çäklendirmeleriň çäklerinde Türkiýedäki daşary ýurtly raýatlaryň ýagdaýy barada hem maglumat berildi. Türkiýe Respublikasynyň Içeri işler ministrliginiň ýurduň 81 welaýatyna iberen “Öňüni alyş çäreleri” atly beýanatynda bu barada hem bellenilip geçildi.

Türk metbugatynda bu barada hususan-da şeýle diýilýär.

– Daşary ýurtlular bilen baglanyşykly köçä çykmak çäklendirmeler diňe syýahatçylyk maksatly gysga wagtlyk/wagtlaýyn gelen daşary ýurtly raýatlara degişli däldir. Ýaşamak üçin rugsatnamasy bolan, wagtlaýyn gorag derejesindäkiler ýa-da halkara gorag üçin ýüz tutanlar bilen bir hatarda syýahatçylyk maksatly bolmadyk ähli daşary ýurtly raýatlar köçä çykmak çäklendirmelerini berjaý etmelidir.

 

Türkmenistan Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşar

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini sapar bilen gelmäge çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlady

Şu gün – Watan goragçylarynyň güni

Teswirle