Bütindünýä azyk önümleri güni

1979-njy ýylda  Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasynyň (FAO) konferensiýasynda yglan edilen Bütindünýä azyk önümleri güni her ýylyň 16-njy oktýabrynda bellenilip geçilýär.

Bu günüň bellemekligiň esasy maksady, dünýäde bar bolan azyk meselesi barada ilatyň habarlylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem, şu günki gün, global meseläni çözmek  – adamzady açlykdan, iýmitlenmezlikden we garyplykdan halas etmek üçin mümkinçilikdik bolup durýar.

Bu senäniň 16-njy oktýabrda bellenilmegi 1945-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasynyň (FAO) döredimegi bilen baglanyşyklydyr.

Dünýä ýurtlary ilkinji gezek dünýädäki açlygy ýok etmäge we dünýä ilatyny iýmitlendirip biljek durnukly oba hojalygyny ösdürmäge şert döretmek üçin iň möhüm meseleleriň birini resmi taýdan yglan etdiler.

Açlyk we ýeterlik iýmitlenmezlik tutuş materikleriň genofondyna öz zyýanyny ýetiripdir. Dünýädäki täze dogulýan çagalaryň ölümi 45% ýagdaýynda ýeterlik iýmitlenip bilmeýär. Üçünji dünýä ýurtlarynda çagalar akyl taýdan yzda galan we ejiz ulalýarlar. Mekdepdäki sapaklaryna ünsüni jemläp bilmeýärler.

FAO-nyň maglumatlaryna görä, hemme kişini iýmitlendirmek üçin ýeterlik iýmit öndürilýändigine garamazdan, dünýäde 821 million adam henizem açlykdan ejir çekýär. Şol bir wagtyň özünde 1,9 milliard adam aşa semiz. Bu gün dünýäniň aglaba ýurtlarynyň ýagdaýyny ýeňletmek üçin möhüm ähmiýete eýe bolan dürli haýyr-sahawat çäreleri hem geçirilýär. Jemgyýetiň işjeň agzalary bu gün dürli kongreslere we konferensiýalara gatnaşýarlar.

Şeýle hem bu sene bilim taýdan möhüm ähmiýete eýe bolup, raýatlara käbir ýurtlardaky azyk ýagdaýlary bilen tanyşmaga kömek edýär. Bu gün dürli parahatçylygy goraýyş guramalary tebigy betbagtçylyklardan we ondan ejir çeken sebitlere hem kömek berýärler.

1981-nji ýyldan başlap, Bütindünýä azyk önümleri güni her ýyl üýtgeşik bir mowzuk bilen geçirilýär. Mysal üçin, bu günüň dürli ýyllardaky mowzuklary şeýle atlandyrylýar: “Açlyga garşy ýaşlar”, “Açlykdan azatlygyň müňýyllygy”, “Açlyga garşy halkara bileleşigi”, “Oba hojalygy we medeniýetler arasyndaky gepleşik”, “Iýmit hukugy”, “Döwür krizisinde azyk howpsuzlygyna ýetmek”, “Açlyga garşy göreşde agzybirlik”, “Oba hojalyk kooperatiwleri dünýäni iýmitlendirýär”, “ Maşgala ekerançylygy: dünýäni iýmitlendiriň – planetany halas ediň” , “Durmuş goragy we oba ykdysadyýeti”, “Oba garyplygynyň aýylganç aýlawyny döwmek”, “Howa üýtgeýär, azyk we oba hojalygy hem üýtgeýär”, “ Migrasiýa akymlarynyň geljegini üýtgetmek. Azyk howpsuzlygyna we oba ösüşine maýa goýmak”, “Açsyz dünýä üçin sagdyn iýmit” we başgalar. Bu mowzuklaryň şeýle atlandyrylmagy çalt çözgütleri talap edýän meseleleri görkezmek we jemgyýeti çözmäge gönükdirmek maksady bilen baglanyşykly.

Sülgün Nepesowa

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymy.

14-nji oktýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

ÝENE-DE OKAŇ

8-nji Hytaý-Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk forumy geçirildi. 2021-nji ýylda Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda özara peýdaly söwda gatnaşyklarynyň täsiri bilen birlikde ykdysady gatnaşyklary we has ýaşyl ösüş strategiýalaryny diwersifikasiýa etmek üçin özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary maslahatlaşyldy. Hytaý metbugatynda bellenilip geçilişi ýaly, Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky söwda gatnaşyklary soňky 20 ýylda yzygiderli ösýär. Diňe 2020-nji ýylda Hytaýdan Merkezi Aziýanyň bäş...
Türkmenistandan ýokary derejeli wekiliýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça (COP26) halkara maslahatyna gatnaşmaga taýýarlyk görýär. Bu barada BMG-niň Ösüş Maksatnamasy bilen Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan gurnalan onlaýn duşuşykda bellenilip geçildi. Bu barada BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň web sahypasynda bellenilip geçilýär. Türkmenistan Hökümetiniň daşky gurşaw we howany goramak taslamalaryny durmuşa geçirmek ugrundaky tagallalaryny goldamak babatda geçirilen onlaýn duşuşykda...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Türkmenistanda işleýän 12 ýylynda “Rönesans Holdinge” birnäçe möhüm düzümleýin desgalaryň gurluşygy ynanyldy. Şol desgalaryň hatarynda ýapon hyzmatdaşlar bilen bilelikde durmuşa geçirilen “Marykarbamid” zawodynyň, Ahal welaýatynda tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawodyň, Çärjew etrabyndaky sebitde deňi-taýy bolmadyk elektrik stansiýasynyň taslamalary bar. Nygtalyşy ýaly, kompaniýa rowaçlyk we gülläp...
UEFA-nyň Çempionlar Ligasynyö 3-nji tapgyrynyň duşuşyklary uly hasaply netijeler bilen tamamlandy. "Real", "Mançester Siti", "Sporting" hem-de "Aýaks" toparlary garşydaşlaryny uly hasap bilen ýeňmegi başardy. Bu tapgyryň esasy duşuşyklarynyň biri Ispaniýada oýnaldy. Ispaniýanyň "Atletiko Madrid" topary bilen Angliýanyň "Liwerpul" toparynyň arasyndaky duşuşyk örän çekeleşikli boldy. Nitejede, "Liwerpul" topary Mohammed Salahyň 2, Nabi Keitanyň 1 goly bilen garşydaşyny 3:2 hasabynda ýeňdi. "Atletiko...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Ykballara täsir...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
888FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar