Bulut tehnologiýalary we olaryň iş-de peýdasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen,bilime esaslanýan ykdysadyýetler döwründe ýaşaýarys.  Maglumat häzirki wagtda baýlykdyr we ony nädip paýlaşýandygymyz üstünligimiziň derejesini kesgitleýär.  Maglumat paýlaşmak we alyş-çalyş etmekde öňe gidişlik edilýär.Şeýle-de bolsa,bulut tehnologiýasynyň döremegi boldy.

Bulut hasaplamasy – maglumatlary saklamak we paýlaşmak usulymyzy täzeden kesgitledi. Paýlaşmak üçin fiziki enjamy ulanmagyň çäklendirmelerinden geçmäge kömek etdi we internetiň täze bir ölçegini adamzat taryhynda açdy.

Öňi bilen bulut tehnologiýasyň berýän amatlyklary barada durup geçeliň, bilermenleriň aýtmagyna görä.Tehniki nukdaýnazardan seredilende, bulut tehnologiýalary fiziki we programma üpjünçiliginiň çeşmelerini guramagyň bir usuly, şeýle hem ulanyjynyň öňündäki işleri ýerine ýetirmek üçin hasaplaýyş güýjüni alýan gurallar toplumydyr.

Kärhanalar we aýratyn ulanyjylar üçin bulut hyzmatlary şul bölegi öz içine alýar.

SaaS,PaaS,IaaS,FaaS

Mysal üçin,bulut hyzmatlary:poçta gmail

Resminamalar bilen  işlemek üçin: Google resminamalary,Office Web programmalary.

Öz maglumatlarymyzy saklamaga: Google Drive, OneDrive, Dropbox, ýaly şertleri bilen işleýär

Programma dükanlary: Google Play, App Store we Microsoft Store;

Bulut hyzmatlary, gysgaça düşündirişi!

1»SaaS» diýlip atlandyrylýan bulut hyzmaty.

Hyzmat hökmünde programma üpjünçiligi, internete birikdirilen islendik enjamdan maglumatlary almaga mümkinçilik berýän bulut  programma üpjünçiligi. Şeýle programma üpjünçiligini döredijiler serwerleriň we maglumat bazalarynyň işlemegini goldaýarlar.

2»PaaS» diýlip atlandyrylýan bulut hyzmaty.

Bulut hyzmatynyñ görnüşi. Platforma – Döredijiler üçin amatly. Belli bir mukdarda – RAM, disk saklaýjy, merkezi prosessor,satyn almak bilen maglumatlary bulutdan alarsyňyz. Bu ýerde islendik programma üpjünçiligini gurup, sazlap we goşup bilersiňiz.

3“IaaS” diýlip atlandyrylýan bulut hyzmaty.

Bulut hasaplamagyň bir görnüşidir, bu hyzmat, sarp edijiler isleg boýunça, internetde we töleg görnüşinde esasy hasaplaýyşy, tor we ammar çeşmelerini berýär. IaaS hyzmaty ulanyjylara, zerur bolan esasda serişdeleri köpeltmäge we gysgaltmaga mümkinçilik döredilen

4  «FaaS»diýlip atlandyrylýan bulut hyzmaty.

Hyzmat hökmünde işlemek – programma üpjünçiliginiň ösdürmäge, işletmäge we dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Esasy aýratynlygy, belli bir şert ýerine ýetirilen pursatynda belli bir funksiýany işe girizmegi.

 Bulut tehnologiýalarynyň esasy artykmaçlyklary.

Bulut hyzmaty, durmuşy aňsat we elýeterli etmek üçin döredilen tehnologiýa.Indi maglumatlary USB fleşka-da disk-da ýa-da başga zatlara ýazdyrmagyň zerurlygy ýok.Birnäçe ulanyjy bir wagtyň özünde resminamalary we faýllary redaktirläp biler.

Bulut tehnologiýalasynyn hyzmatlary brauzerde işleýär, şonuň üçin telefonyňyzda, ýa-da kompýuteriňizde haýsy operasiýa ulgamynyň bolmagy möhüm däl.Maglumat bulut serwerinde saklanýar – kompýuteriňiz ýa-da telefonyňyz döwülse-de, maglumatlary ýitirmersiňiz

 

Maksat Amanow,

 Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň 3-nji ýyl talyby

 

Sanly ulgamyň çäksiz mümkinçilikleri

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir. Üzüm dänesiniň adam bedenindäki dürli zyýanly maddalara garşylyk berijiligine örän baýdygy anyklanyldy. Onuň düzüminde fenol kislotasy, flawonoid ýaly köp sanly birleşmeler bardyr. Şu birleşmeleriň esasynda üzüm däneleri dürli çişmeleriň, okislenmäniň we dokumalaryň bozulmalarynyň öňüni almaga...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Doglan senäňize...
Şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda Özbegistan Respublikasynda iri syýasy-jemgyýetçilik çäre - prezident saýlawlary geçiriler. Özbegistan prezident saýlawlaryny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmek üçin taýýar - diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew habar berdi. Soňky maglumatlara görä, saýlawçylaryň ýeke-täk elektron sanawyna 19 million 859 müň 127 adam goşuldy. Saýlaw uçastoklaryň saýlawçylaryň ses bermegini guramaçylykly geçirmek üçin zerur bolan sanitar-epidemiologik we jemgyýetçilik howpsuzlyk...
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde ýurdumyzda ýene-de bir iri energetika taslamasy ulanmaga berildi. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan ýokary woltly täze asma elektrik geçirijisi ulanylmaga tabşyryldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz dabarada eden çykyşynda ýurdumyzda halkalaýyn energoulgamyny döretmegiň birinji tapgyry bolan Ahal-Balkan taze elektrik geçiriji ulgamyny dabaraly ýagdaýda...
Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de gülleriň tozanjyklary sebäpli döreýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde makala çap edilipdir. Allergiýanyň dowamlylygy birnäçe minutdan birnäçe güne çenli dowam edýär. Esasy alamatlary gözüň ýaşarmagy, bedene örgüniň örmegi, asgyrma, burundan suw akmagy ýaly ýagdaýlardyr. Bedende allergiýa döränden...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar