TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Bugatti” satylýar

Germaniýanyň “Volkswagen” awtoulag öndüriji kompaniýasynyň kaşaň awtoulag markasy bolan “Bugatti” satylýar. Bu kaşaň markany Horwatiýanyň “Rimac Automobili” kompaniýasy satyn alýar.

Horwatiýanyň kompaniýasynyň ýolbaşçysy Mate Rimak bu barada beren beýanatynda iki kaşaň awtoulag markalaryny birleşdirip, özboluşyly ualg jübütini döretjekdiklerini mälim etdi. Ol geljekde elektrikli ulag önümçiligine hem uly ähmiýet beriljekdigini belledi.

“Bugatti” ka;ar markanyň paýnamalarynyň 55 göterimi Horwatiýanyň “Rimac Automobili” kompaniýasyna degişli bolar. Galan paýnamalar “Volkswagen” awtoulag öndüriji kompaniýasynyň “Porsche” firmasynda galar.

Horwatiýanyň “Rimac Automobili” kompaniýasy “Nevera” ady bilen ýokary tizlikli ulag öndürdi. Bu elektrikli ulag 1914 at güýjüne eýe bolup, 0-dan 100-e çenli tizlige 1,85 sekuntda ýetip bilýär.

Mundan beýläk “Bugatti-Rimac” Horwatiýanyň paýtagty Zagreb şäherinden dolandyrylar we onuň önümçiligi Fransiýanyň Molşeim şäherinden alnyp barlar.

Şeýlelikde 112 ýyllyk kaşaň fransuz “Bugatti” awtoulag markasy mundan beýläk Horwatiýanyň kompaniýasynyň eýeçiliginde bolar. Germaniýanyň “Volkswagen” awtoulag öndüriji kompaniýasy 1998-nji ýylda “Bugatti” markasyny satyn alypdy.

 

Dünýäniň iň baý adamy işini tabşyrdy

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle