MEDENIÝET

BTS topary BMG-nıň Baş Assambleýasynda çykyş etdi

BTS atly meşhur koreý aýdym-saz topary Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde çykyş etdiler.

. Günorta Koreýanyň aýdym-saz toparynyň howanyň üýtgemegi, ýaş nesliň pandemiýa we sanjymlara garşy göreş usuly babatda eden çykyşy  BMG-niň resmi “YouTube” kanalynda göni ýaýlymda görkezildi we 6 milliondan gowrak tomaşa edildi. Şeýle hem bu topar, BMG-niň baş binasynda düşüren şekilli aýdymyny hem tanyşdyrdy.

– Biz dünýä durdy, diýip pikir etdik. Emma ol öňe gitmegini dowam etdirýär. Biziň islendik kararymyz üýtgeşmeleriň başlangyjydyr – diýip, topar belläp geçdi.

Bu topar hemmeler üçin gowy geljegi döretmek üçin Ählumumy maksatlara ýetmekde tagallalary goldamak babatda çykyş etdiler.

2013-nji ýylda ilkinji gezek BTS topary özbaşdak döreden aýdym-sazlary we işjeňligi bilen bütin dünýäde tanaldy. Topar 2020-nji ýylda üç gezek “Billboard Hot 100” sanawynda öz ornuny aldy. Şeýle hem “Billboard Music Awards” we “MTV Music Awards” ýaly aýdym-saz sungaty äleiminiň naýbaşy baýraklaryna mynasyp boldular.

 

“Google Chrome” täzelendi

 

Ýene-de okaň

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy