TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

BSGG-dan Hindistanyň “Covid-19” sanjymyna tassyknama

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) Hindistanyň “Bharat Biotech” kompaniýasy tarapyndan öndürilen “Covaxin” sanjymynyň “Covid-19” ýokanjynyň alamatlaryna garşy 77,8 göterim täsir edýändigi yglan edildi.

Şeýlelikde, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Hindistanyň ýerli “Covid-19” sanjymyny tassyklandygyny habar berdi.

Mundan başga-da, golaýda geçirilen kliniki synaglaryň üçünji tapgyrda sanjymyň agyr “Covid-19” alamatlaryna garşy 93,4% täsir edendigini mälim edildi.

“Covaxin” atly sanjymyň Hindistanda ilkinji gezek ýüze çykarylan Delta görnüşine garşy 65,2 göterim täsir edendigi habar berildi.

BSGG-nyň maglumatlaryna görä, Hindistanyň biotehnologiýa kompaniýasy “Bharat Biotech” bu sanjymyny  Hindistanyň lukmançylyk gözleg geňeşi bilen hyzmatdaşlykda işläp düzdi we onuň Covid-19-a garşy 77,8 göterim täsir edýändigi, şeýle hem ony saklamagyň aňsat bolandygy üçin amatly bolup biljekdigi mälim edildi.

Häzirki wagtda dünýäde köp ýurtlarda sanjym işleri ýokary depginde alnyp barylýar. Golaýda berlen hasabata görä, dünýäde 7 milliard dozadan gowrak sanjym edildi.

Mundan başga-da, koronawirus ýokanjynyň täze görnüşleriniň peýda bolmagy bilen dünýäniň käbir ýurtlarynda çagalara hem sanjym edilmegine rugsat berildi.

Şol bir wagtda käbir döwletlerde sanjymyň 2 dozasyny alan adamlara belli bir wagtda soňra 6-8 aýdan soňra 3-nji dozanyň hem alynmagy babatda maslahatlar berilýär.

 

Türkmenistan COP26 halkara maslahatynda çykyş etdi

 

Ýene-de okaň

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Teswirle