MEDENIÝET

“Broadway” teatry täzeden açyldy

ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäheriniň nyşanlarynyň biri hasaplanýan “Broadway” teatry bir ýyldan soňra täzeden açyldy. Teatrda koronawirus pandemiýasyna garşy öňüni alyş çäreleri geçirildi.

Pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň 11-nji martyndan bäri ýapyk bolan teatrda täze elçapyşma sesleri gelip başlady. Bu ýerde “NY PopsUp” tarapyndan teatrlaşdyrylan sahna görkezildi. Sahna oýnunda koronawirus ýokanjy babatda göreş alyp barýanlar üçin hormat goýuldy.

Teatryň giriş gapylarynda howpsuzlyk araçäk düzgünleri berjaý edildi. Tomaşaçylar teatrda araçäk goýup oturdylar.

Teatryň täzeden açylmagy köpleriň begenjini artydyrdy. Mundan beýläk, bu ýerde köp sanly mednei çäreleri gurnamak göz öňünde tutulýar.

 

Döwlet gullugy akademiýasynda «Döwlet dolandyryşy» boýunça okuw geçirilýär

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet sirki sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi