TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Bölünýän saç uçlarynyň öňüni nädip almaly?

Saglyk we gözellik barada aýdylanda, suwuň peýdalary çäksizdir. Köp suw içmek bedenimizi içerden nemlendirýär, çyglylygyny saklaýan deri ýumşak we ýagty bolýar, hatda energiýa derejämiz suw balansymyz bilen baglanyşyklydyr. Bedenimize her tarapdan täsir edýän suwuň hem saçymyz üçin möhüm ähmiýete eýe bolandygyny öwrenmek geň bolmaz. Saçymyz suwy ýitirende, munuň alamaty bölünen uçlar bilen görünýär.

Saçyň döwülmegi näme?

Saçyň döwülmegi, çyglylygyny ýitiren we zaýalanan saçyň uçlarynyň döwülmegidir. Saçlarymyz köp sebäplere görä çyglylygy ýitirip biler: ony gaty gyzdyrmak, gaty gyzgyn suwda ýuwmak, günüň ultramelewşe şöhleleri, gaty köp düzediji ýa-da egriji ütükleri ulanmak we reňklemek. Hatda nädogry şampun ulanmak hem saçyňyzyň guramagyna ýeterlik sebäp bolup biler. Ahyrynda guran saçlar aňsatlyk bilen döwüler. Şeýlelik bilen, saçyň bölünen uçlary peýda bolýar.

Bölünýän saç uçlarynyň öňüni nädip almaly?

Saçyňyzyň çyglylygyny saklaýan islendik çäre, saçyň döremek howpuny azaldar. Saçyňyz üçin dogry şampun we kondisioner saýlaň. Ýörite önümler bilen saçyň ujuna ideg etmek hem döwülmek ähtimallygyna garşy täsirlidir. Saçyňyzy iýmitlendirip, aşhanaňyzdaky önümler bilen çyglylygyň deňagramlylygyny ýokarlandyryp bilersiňiz. Zeýtun ýagyny ýa-da kokos ýagyny saçyňyza çalyp, biraz garaşyp, soň ýuwup bilersiňiz. Şeýle hem bir ýumurtga, iki çaý çemçesi bal we iki nahar çemçesi zeýtun ýagyny garyşdyryp, nemlendiriji we iýmitlendiriji maska ​​taýýarlap bilersiňiz. Muny saçyňyza çalanyňyzdan soň, ýarym sagat garaşyp, şampun bilen adaty ýuwup bilersiňiz.

Bölünen saç uçlaryny nädip arassalamaly?

Bölünen saç uçlaryndan dynmak isleseňiz, iki usul bar. Saçlaryňyza zeper ýetirýän uçlardan ýa-da enjamlar bilen hoşlaşmak:

Saç uçlaryny aýyryň:

“Döwülen saçlary nädip düzetmeli?” Elbetde, dellekhana baryp, saçyňyzyň uçlaryny kesdirmek. Şeýle-de bolsa, bu mydama sabyr bilen ösen saçyňyzy gysgaldýandygyňyzy aňlatmaýar. Saç kesýänçiňize diňe bölünen uçlardan dynmak isleýändigiňizi aýtsaňyz, saçyňyzy gysgaltman diňe ujundan aýyryp biler.

Dogry saç enjamlaryny ulanyň:

“Saçyň döwülmegine näme peýdaly?” Saçyňyzyň çyglylygyny saklamak üçin edip boljak iň möhüm zatlaryň biri, saçyňyza laýyk enjamlary saýlamakdyr. Düzedijiler, guradyjylar we egriji ütükler saçyňyzy gözegçiliksiz gyzdyrsa, saçyňyzyň tarlary döwülip biler. Saçyňyzy owadanlaşdyrjak bolanyňyzda saçyňyzy has saglyksyz ýagdaýda tapyp bilersiňiz.

Çoganlyda nobatdaky ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyşy

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle