TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Bir gezeklik plastik gaplardan ýüz öwrer

Täze Zelandiýa 2025-nji ýyla çenli bir gezeklik ulanylýan plastik gaplary ulanmagy bes etmegi meýilleşdirýär. Bir gezeklik gap-gaçlara gadaganlyk 2022-2025-nji ýyllarda tapgyrlaýyn esasda giriziler.

Täze Zelandiýanyň daşky gurşawy goramak boýunça ministri Deýwid Parkeriň bellemegine görä, ýurduň raýatlary her gün adam başyna takmynan 159 gram plastik galyndy zyňylýar. Bu dünýäde iň ýokary görkezijileriň biridir.

Häzirki wagtda Täze Zelandiýa galyndylary emele getirmekde öňdebayrjy ýurtlaryň biridir. Şonuň ýerli häkimiýet bir gezeklik ulanylýan gap-gaçlara gadaganlyk girizmegi maksat edinýär.

2019-njy ýylda ýurtda ýir gezekli ulanylýan plastik torbalara gadaganlyk girizilipdi. Ýöne täze çäklendirmeler agyk önümleri gaplamak ugruny hem öz içine alar.

 

Çagalar hem sanjym edilýär

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Halkara guramalar Arkadag şäherine gyzyklanma bildirýär

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidenti Belgiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle