MEDENIÝET

Bir barmagyň “Ginneslik” güýji

Adamyň bir barmagynyň güýjüniň hem ägirtdigi subut edildi. Barmak Ginnesiň rekordlar kitabynda orun almaga mynasyp hasaplandy. Şeýle adaty däl rekord Beýik Britaniýada hasaba alyndy.

Bu rekordyň eýesi britan raýaty Stiw Kiler boldy. 48 ýaşyndaky pälwan bir barmagynyň güýji bilen 129 kilogram agramdaky agyrlygy ýerden galdyryp, ony 8 sekunt saklamagy başardy.

Kiler bu rekordyna tutuş ömrüni beripdir diýseň hem ýalňyşmarsyň. Ol ilkibaşda sportuň karate görnüşi bilen meşgullanypdyr. Soňra dzýudo sportuna gyzyklanma bildirýär. Şol döwürde eliniň barmaklarynyň güýjüne ynanyp başlaýar. Şeýlelikde, onuň bu rekordy goýmagynyň başlangyç döwri başlaýar we ol bu ugurda köp synaglary başdan geçirýär.

Netijede, üstünlik gazanyldy. Stiw Kileriň barmagy Ginnesiň rekordlar kitabyna öz ornuny aldy.

Mundan ozalky rekord 2011-nji ýylda goýlupdy. Benik Israýelýan sag eliniň ortanjy barmagy bilen 116,90 kilogram agyrlygy göteripdi.

Hytaý kosmosda Gün elektrik stansiýasyny gurýar

Ýene-de okaň

Türkmen kinorežissýory «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Zenanlaryň bir topary «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyna eýe bolan raýatlarymyz

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragynyň ýeňijileri yglan edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçiriljek medeni çäreler

Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň açylyşy boldy

Ata Watan Eserleri