Bill Geýtsden 5 sany kitap maslahaty

“Microsoft”kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts wagtal-wagtal kitap tekliplerini berýär. Geýts ABŞ-da dynç alyş möwsüminiň öňüsyrasynda bäş sany täze kitaby teklip etdi. Ýurtda Täze ýyl baýramçylygy sebäpli köp günlük dynç alyş günleri başlaýar.

Dünýäniň iň baý adamlaryndan biri bolan Geýts, “Microsoft”-yň esaslandyryjysy soňky ýyllarda “GeýtsNotes” diýip atlandyrýan sahypasynda tekliplerini paýlaşýar.

Bill Geýts ozal hem kitap tekliplerini edipdi.

Ine, Geýtsiň maslahat beren 5 sany kitaby:

“Müň beýni”: Täze akyl teoriýasy – Jeff Hawkins

“PalmPilot” -yň öndürijisi Jeff Hawkins emeli intellekt işi bilen tanalýar. Geýtsiň pikiriçe, Hawkins ençeme ýyl bäri newrologiýa we maşyn öwrenmek boýunça işleýär. Bu kitap Hawkinsiň emeli intellekt ösüş prosesine bolan çemeleşmesini öwrenýär.

“Kod bozujy” – Walter Isakson

Geýts “CRISPR” gen redaktirleme programmasyna esasy maýa goýujydyr. Geýts gaznasy “CRISPR” bilen işleýän köp sanly taslama maýa goýupdy. Walter Isaksonyň bu kitaby, Nobel baýragynyň eýesi biohimik Jennifer Doudna we kärdeşleri hakdadyr. Kitapda toparyň gen redaktirlemegi baradaky etiki diskussiýalar öňe sürülýär.

“Klara we Gün” – Kazuo Işiguro

Geýtsiň maslahat beriş sanawynda Ýaponiýada doglan iňlis ýazyjysy Kazuo Işiguronyň “Klara we Gün” kitaby öz ornuny aldy. Kitap Işiguro edebiýat boýunça Nobel baýragyny alandan soň ýazyldy. Kitapda näsag ýetginjek gyzyň robot bilen dostlugy öwrenilýär.

Hamnet – Maggi O-Farrell
Dünýä belli iňlis dramaturgy Uilýam Şekspiriň durmuşyndan bir bölege ünsi jemläp, kitap awtoryň içki dünýäsine ýagtylyk bermäge synanyşýar.

“Taslama salam Mary” – Andi Weir

Andi Weir dünýäde iň köp satylýan ylmy fantastika kitaplarynyň awtory. Weýriň “The Martian” atly kitaby bütin dünýäde täsir galdyrdy we Matt Damonyň baş keşbi janlandyran filmden soň meşhurlygy hasam artdy. Soňky romanynda başga ýyldyz ulgamynda oýanýan orta mekdep mugallymy baş gahryman bolýar.

 

Pedri “Golden Boy” baýragyny gazandyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar