MEDENIÝET

Adam beýnisiniň işleýşini güýçlendirýän saz

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň alymlary öz gözleglerinde “gruw” aýdym-saz görnüşiniň adam beýnisiniň işleýşini ýokarlandyrýandygyny ýüze çykardylar.

– Garaşylmadyk netijeler berdi – diýip, alymlaryň toparynyň ýolbaşçysy Hideaki Soýa gürrüň berdi.

Täze gözlegde, ABBA-dan Be Gees-e çenli köp sanly meşhur aýdym-saz toparynyň eserlerini öz içine alýan bu aýdym-saz žanrynyň diňleýjiniň “ýerine ýetiriji funksiýasyny” gowulandyrýandygy ýüze çykaryldy.

Ylmy barlagda beýniniň çep tarapyndaky ýerine ýetiriji funksiýa jogap berýän dorsolateral gabygyň işjeňligi hem-de bu bölege sazyň täsiri seljerildi.

“Gruw” žanry köplenç tans sazy bilen jübütlense-de, aslynda ritmiki aýdymlaryň köpüsini öz içine alýar. (Deprek, elektrik bas ýa-da kontrabas, gitara we klawişli saz guraly).

 

 

8-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Aşgabatda Geýdar Alyýewiň 100 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda ÝB-niň Medeniýet hepdeliginiň çäginde konsert geçirildi

Ata Watan Eserleri

Buker baýragynyň ýeňijisi yglan edildi

Ýurdumyzda dekabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler

“Daragt” filmi Belarusdaky halkara kinofestiwalda baýraga mynasyp boldy

Aşgabatda Annaguly Myratdurdyýewiň konserti geçiriler