TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Adam beýnisiniň işleýşini güýçlendirýän saz

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň alymlary öz gözleglerinde “gruw” aýdym-saz görnüşiniň adam beýnisiniň işleýşini ýokarlandyrýandygyny ýüze çykardylar.

– Garaşylmadyk netijeler berdi – diýip, alymlaryň toparynyň ýolbaşçysy Hideaki Soýa gürrüň berdi.

Täze gözlegde, ABBA-dan Be Gees-e çenli köp sanly meşhur aýdym-saz toparynyň eserlerini öz içine alýan bu aýdym-saz žanrynyň diňleýjiniň “ýerine ýetiriji funksiýasyny” gowulandyrýandygy ýüze çykaryldy.

Ylmy barlagda beýniniň çep tarapyndaky ýerine ýetiriji funksiýa jogap berýän dorsolateral gabygyň işjeňligi hem-de bu bölege sazyň täsiri seljerildi.

“Gruw” žanry köplenç tans sazy bilen jübütlense-de, aslynda ritmiki aýdymlaryň köpüsini öz içine alýar. (Deprek, elektrik bas ýa-da kontrabas, gitara we klawişli saz guraly).

 

 

8-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny alan raýatlarymyz

Teswirle