DÜNÝÄ

Baýden Türkmenistany Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jo Baýden hormatly Prezidentimize Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, bu gutlag hatynda şeýle diýilýar.

Birleşen Ştatlar Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklara ýokary baha berýär hem-de biz Siziň ýurduňyzyň özbaşdaklyk, çäk taýdan bitewülik hem-de hemişelik Garaşsyzlyk ýörelgelerini goldaýarys.

Birleşen Ştatlar Türkmenistany oňa Garaşsyzlygynyň ilkinji günlerinden başlap, hemişe goldap gelýär. Biz ýola goýlan ikitaraplaýyn esasdaky, howadaky baglanyşykly kynçylyklar e Covid -19 ýaly umumy wehimleri çözmekligi ara alyp maslahatlaşmak arkaly, tutuş Merkezi Aziýada sebit meselelerini hem-de parahatçylygy, şeýle hem durnukly ösüşi üpjün etmek üçin “C5+10” binýatly görnüşiň çäklerindäki ýola goýlan hyzmatdaşlyga buýsanýarys.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Prezidentine BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreş, Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin, HHR-iň Başlygy Si Szinpin we beýleki köp sanly döwlet Baştutanlary gutlag hatlaryny iberdiler.

 

“Gap InÅŸaat” Türkmenistanda täze saglyk merkezlerini gurar

Ýene-de okaň

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy

Gazagystanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine girişdi