TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: harytlary satyn almak

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda BILDIRIŞ çap edildi. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bellenilip geçilýär.

  1. LOT №422.

Ministrligiň degişli birlikleri üçin niýetlenen ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

  1. LOT №446.

Gullugyň Lebap welaýatynda ýerleşýän binalarynda düýpli abatlaýyş işlerinde gerek bolan dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.

  1. LOT №475.

Ministrligiň degişli binalarynda içki we internet toruny çekmek, olary işjeň ýagdaýa getirmek üçin doly enjamlaşdyrmak boýunça işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek.

Buýrujy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.

  1. LOT №498.

Tehniki enjamlar üçin zerur bolan dürli görnüşli akkumulýator batareýalaryny satyn almak.

Satyn alyjy: degişli döwlet edarasy.

Bäsleşik 2021-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.

 

Bäsleşik: ýyladyş gazanhanasynyň durkuny täzelemek

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Täjigistanda mekdep gurar

Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýyny gurmak boýunça bäsleşik

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Teswirle