Barlaghanada ilkinji gezek kofe öndürildi

Uzak bolmadyk wagtda günüňizi irden barlaghanada öndürilen kofäňizi içip başlap bilersiňiz. Dünýädäki kofe öndürýän sebitler global ýylylyk sebäpli guraklyk bilen göreşýän wagtynda, milliardlarça dollarlyk kofe senagaty ýokary islegi kanagatlandyrmak kynçylyklary bilen göreşýär. Emma finlýandiýaly alymlar laboratoriýa gurşawynda ilkinji gezek kofe dänelerini öndürmegi başardylar. Alymlar öndüren kofesiniň adaty tagamynyň we ysynyň bardygyny bellediler.

Taslamanyň esasy derňewçisi Heiko Rişer “Ys we tagam nukdaýnazaryndan taýýarlanan duýgur panelimiz we analitiki gözden geçirişimiz demlenme ýagdaýy adaty kofe bilen meňzeşdigini ýüze çykardy. Şeýle-de bolsa, kofe öndürmek sungatdyr we önüm ýöriteleşdirilen enjamlar bilen hünärmenleriň gözegçiligi astynda öndürilýär”- diýip aýtdy.

Köp milliardlyk kofe senagaty islegi kanagatlandyrmakda kynçylyklara sezewar bolýar. Mundan başga-da, her ýyl takmynan 220 million tonna kofe öndürilýär.

Rişer laboratoriýasy kofesiniň ýakyn wagtda adamlaryň gündelik durmuşynda orun alyp biljekdigini aýtdy. Alymlar emeli kofeniň sarp edijiler üçin kabul edilip bilinjekdigine ynanyp, bioreaktor tarapyndan öndürilen dürli kofe görnüşlerine synag etdiler.

 

Özbegistan prezident saýlawlaryna barýar

 

 ÝENE-DE OKAŇ

Aşgabat şäher häkimligi Gämi şäherçesiniň demirgazyk tarapynda ýerleşýän suw arassalaýjy desgadan şäheriň 11-nji kiçi etrapçasynyň günorta-gündogarynda ýerleşýän «Gündogar» ätiýaçlyk suw howuzlar toplumyna çenli suw geçiriji ulgamy gurmak üçin potratçyny saýlap-seçip almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2021-nji ýylyň 17-nji noýabryna çenli kabul edilýär. Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçiriler. Bäsleşik şu ýylyň24-nji...
Aşgabat şäher häkimligi Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumyny abadanlaşdyrmak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň işini utgaşdyryjy bölüminde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 27-nji noýabryna çenli kabul edilýär. Salgysy:...
Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ozalky diýlip boljak kansleri Angela Merkeliň 16 ýyllyk döwri tamamlandy. Ýurduň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer kansler Angela Merkel we onuň Ministrler Kabinetiniň agzalaryna resmi rugsat şahadatnamasyny gowşurdy. Merkel we onuň hökümet agzalary Germaniýanyň täze hökümeti düzülýänçe wagtlaýynça işlerini dowam ederler. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer Merkeliň döwründe uly işleriň bitirilendigini, soňky 4 ýylda 600 kanunyň kabul edilendigini belledi. 1954-nji...
Haçan-da adam bagtly bolanda ol mydama gowudyr, emma hemme gowy adamlar mydama bagtly däl (O.Uaýld). Hemişe isleýän zadyňy etmeklik bagtlylyk däldir, emma ýerine ýetirip biläýjek zadyňy etmegi islemeklik bagtdyr. (L.Tolstoý). Bagtly durmuş haçan-da göwnüňde rahatlyk bolanda we hiç hili jogapkärçiligiň ýok ýerinde bardyr (Siseron). Bagt – bu berk jan saglygyň bolmagy we erbet ýadyň bolmagyndadyr (E.Feýer). Bagtsyzlykdan gülkünç...
Eýranda saparda bolýan Türkmenistanyň wekiliýeti ýurduň birnäçe ministrliklerinde gepleşikler geçirdi. Türkmen wekiliýeti Eýranyň Ýol we şähergurluşyk ministrliginde duşuşyklar geçirdi. Eýranyň "IRNA" agentliginiň habaryna görä, Eýranyň ýol we şähergurluşyk ministri Rostam Kasemi Türkmenistan bilen ulag, energetika we söwda ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berilýändigini belläp, Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda demirýol üstaşyr geçişini iki esse artdyrmak babatda ylalaşyk gazanylandygyny belledi. Eýranyň ministri...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar