JEMGYÝET

Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasy täzelener

Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durky täzelener. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde bellenilip geçildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, geljek ýylda Türkmen bedewiniň milli baýramy Balkan atçylyk sport toplumynda geçiriler. “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň garamagyndaky Balkan atçylyk sport toplumynda abatlaýyş işlerini geçirmek babatda “Berk ýol” hojalyk jemgyýeti bilen degişli işler geçirilip, bu işleri 2022-njiň aprel aýynda tamamlamak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararyna laýyklykda, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi Balkan atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durky täzelemek boýunça şertnama baglaşar. Bu işleri 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda başlap, ony 2022-nji ýylyň aprel aýynda tamamlamak meýilleşdirilýär.

 

Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistanda täze taslamalary maliýeleşdirer

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan dynç alşa çykar

Talyp-2024: dalaşgärler üçin saglyk öýleri

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellendi

Talyp-2024: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Türkmenistanda zähmet haklary 10 göterim ýokarlandyrylar