SIZDEN GELENLER

Azyk ýitgileri we iýmit galyndylary barada maglumatlary ýaýratmagyň Halkara güni

Her ýylyň 29-njy sentýabrynda Azyk ýitgileri we iýmit galyndylary barada maglumatlary ýaýratmagyň Halkara güni bellenilip geçilýär. Bu halkara gününiň mazmuny azyk önümleriniň satuw hem-de sarp ediliş üçin ulanmagyň ýitgisini azaltmaga köpçüligiň ünsüni çekmekden ybarat bolup durýar.

2011-nji ýylyň maglumatlaryna görä her ýylda azyk önümleriniň üçden biriniň ýitirilýändigi we zaýalanýandygy mälim boldy. 2014-nji ýyldan bäri açlykdan ejir çekýänleriň sany kem-kemden köpelýär. Munuň sebäbi bolsa, azyk önümleriniň biderek ýere sarp edilmegi bolup durýar. Käbir maglumatlara görä bütin dünýäde öndürilýän önümiň 14 % ýitgä sezewar bolýar. Häzirki çaklamalara görä, açlyk dünýä ilatynyň 8,9% tutup, ol takmynan 690 million adama täsir edýär. Soňky bir ýylda bu görkeziji 10 million töweregi artdy. Häzirki wagtda käbir azyk önümleri biderek ýere sarp edilýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň 70-nji mejlisinde Durnukly ösüş üçin 17 sany maksat kabul edildi. Olaryň biri hem 2-nji maksat, ýagny “Açlygy ýok etmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmitlenmegi gowulandyrmak hem-de oba hojalygynyň durnukly ösüşine ýardam bermek” diýlip atlandyrylýar.

Aýlar Atajykowa

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň

 Halkara žurnalistikasy fakultetiniň II ýyl talyby.

 

BTS” pandemiýadan soň konsertlerine başlaýar

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – gadymy medeniýetiň ojagy

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr