TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Awtoulag ägirtleriniň elektrik ulaglary

Howanyň hapalanmagynyň öňüni almak babatda täze meýilnamalar işe girizilýär. Bu babatda aýgytly göreş alyp barýan awtoulag dünýäsi hapa gazlaryň möçberini azaltmak maksady bilen awtoulaglaryň elektrik modellerine geçmek meýilnamalaryny ýygjamlaşdyrýarlar.

“ROLLS-ROYCE”

Düýbi Angliýada ýerleşýän “Rolls-Royce” 2023-nji ýylda ilkinji elektrik modeli “Specter” -i satuwa çykarar. 2030-njy ýyla çenli bu kompaniýa, Angliýanyň hökümetiniň karary bilen ähli ulaglaryny elektrik modellerinden öndürer.

“JAGUAR”

“Jaguar” 2025-nji ýyla çenli täze awtoulaglar bilen ähli elektrikli awtoulag markasy hökmünde dowam etjekdigini habar berdi.

“LAND ROWER”

Iňlis awtoulag kompaniýasy “Land Rover” ýakyn bäş ýylda alty sany elektrik modelini çykarjakdygyny we ilkinji elektrik modeliniň 2024-nji ýylda geljekdigini aýtdy.

“SMART”

“Mersedes-Benz” we “Geely” -niň hyzmatdaşlygynda öndürilen “Smart”, Ýewropa we ABŞ bazarlarynda elektrik energiýasyna doly geçen awtoulag kompaniýalarynyň biridir.

“FORD”

Düýbi ABŞ-da ýerleşýän awtoulag kompaniýasy “Ford” 2026-njy ýylyň ortalaryna ýolagçy awtoulag aralygynyň 100 göterim nol zyňyndylaryny, elektrik ýa-da “plug-gibrid” boljakdygyny mälim etdi. Kompaniýa 2030-njy ýyla çenli elektrik modellerine geçjekdigini aýtdy.

“LOTUS”

Iňlis lýuks awtoulag kompaniýasy “Lotus” 2026-njy ýyla çenli doly elektrikli awtoulag öndürjekdigini habar berdi.

“PEUGEOT”

Fransiýanyň “Peugeot” awtoulag kompaniýasy kanuna laýyklykda hereket etjekdigini mälim etdi we 2030-njy ýyla çenli ähli önümlerini elektrikli öndürmejekdigini mälim etdi.

“VOLVO”

Şwesiýanyň “Volvo” awtoulag kompaniýasy 2030-njy ýyla çenli doly elekrikli önümleri öndürmegi meýilleşdirýändigini we gibridleri goşmak bilen içerki ýangyç hereketlendirijileri bilen ähli awtoulaglary öçürmegi meýilleşdirýändigini aýtdy.

“RENAULT”

Fransuz awtoulag ägirdi “Renault” 2030-njy ýylda benzin we dizel awtoulaglaryny satmagy bes etjekdigini aýtdy.

“SUZUKI”

Ýapon awtoulag öndürijisi “Suzuki”, 2030-njy ýyla çenli içerki ýangyç hereketlendirijisi awtoulaglaryny satmagy bes etmek meýilnamasynyň ýokdugyny mälim etdi.

“BMW”

Germaniýanyň awtoulag kompaniýasy “BMW” 2030-njy ýyla çenli doly elektrikli modelleriň global üpjünçiligiň azyndan 50 göterimine garaşýandygyny aýtdy.

Kompaniýa 2023-nji ýyldan başlap ýolda 13 sany doly elektrik modeliniň boljakdygyny we häzirki bazar segmentleriniň 90 göteriminde iň bolmanda bir elektrikli modeliň hödürlenjekdigini aýtdy.

“BENTLEY”

Iňlis lýuks awtoulag öndürijisi “Bentley Motors” 2026-njy ýyldan başlap bazara zarýad berilýän gibrid we elektrik ulaglaryny hödürlejekdigini we 2030-njy ýyla çenli doly elektrik ulaglaryna geçmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi.

 

ABŞ-nyň Konstitusiýasynyň seýrek nusgasy satyldy

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle