Awtoulag ägirtleriniň elektrik ulaglary

Howanyň hapalanmagynyň öňüni almak babatda täze meýilnamalar işe girizilýär. Bu babatda aýgytly göreş alyp barýan awtoulag dünýäsi hapa gazlaryň möçberini azaltmak maksady bilen awtoulaglaryň elektrik modellerine geçmek meýilnamalaryny ýygjamlaşdyrýarlar.

“ROLLS-ROYCE”

Düýbi Angliýada ýerleşýän “Rolls-Royce” 2023-nji ýylda ilkinji elektrik modeli “Specter” -i satuwa çykarar. 2030-njy ýyla çenli bu kompaniýa, Angliýanyň hökümetiniň karary bilen ähli ulaglaryny elektrik modellerinden öndürer.

“JAGUAR”

“Jaguar” 2025-nji ýyla çenli täze awtoulaglar bilen ähli elektrikli awtoulag markasy hökmünde dowam etjekdigini habar berdi.

“LAND ROWER”

Iňlis awtoulag kompaniýasy “Land Rover” ýakyn bäş ýylda alty sany elektrik modelini çykarjakdygyny we ilkinji elektrik modeliniň 2024-nji ýylda geljekdigini aýtdy.

“SMART”

“Mersedes-Benz” we “Geely” -niň hyzmatdaşlygynda öndürilen “Smart”, Ýewropa we ABŞ bazarlarynda elektrik energiýasyna doly geçen awtoulag kompaniýalarynyň biridir.

“FORD”

Düýbi ABŞ-da ýerleşýän awtoulag kompaniýasy “Ford” 2026-njy ýylyň ortalaryna ýolagçy awtoulag aralygynyň 100 göterim nol zyňyndylaryny, elektrik ýa-da “plug-gibrid” boljakdygyny mälim etdi. Kompaniýa 2030-njy ýyla çenli elektrik modellerine geçjekdigini aýtdy.

“LOTUS”

Iňlis lýuks awtoulag kompaniýasy “Lotus” 2026-njy ýyla çenli doly elektrikli awtoulag öndürjekdigini habar berdi.

“PEUGEOT”

Fransiýanyň “Peugeot” awtoulag kompaniýasy kanuna laýyklykda hereket etjekdigini mälim etdi we 2030-njy ýyla çenli ähli önümlerini elektrikli öndürmejekdigini mälim etdi.

“VOLVO”

Şwesiýanyň “Volvo” awtoulag kompaniýasy 2030-njy ýyla çenli doly elekrikli önümleri öndürmegi meýilleşdirýändigini we gibridleri goşmak bilen içerki ýangyç hereketlendirijileri bilen ähli awtoulaglary öçürmegi meýilleşdirýändigini aýtdy.

“RENAULT”

Fransuz awtoulag ägirdi “Renault” 2030-njy ýylda benzin we dizel awtoulaglaryny satmagy bes etjekdigini aýtdy.

“SUZUKI”

Ýapon awtoulag öndürijisi “Suzuki”, 2030-njy ýyla çenli içerki ýangyç hereketlendirijisi awtoulaglaryny satmagy bes etmek meýilnamasynyň ýokdugyny mälim etdi.

“BMW”

Germaniýanyň awtoulag kompaniýasy “BMW” 2030-njy ýyla çenli doly elektrikli modelleriň global üpjünçiligiň azyndan 50 göterimine garaşýandygyny aýtdy.

Kompaniýa 2023-nji ýyldan başlap ýolda 13 sany doly elektrik modeliniň boljakdygyny we häzirki bazar segmentleriniň 90 göteriminde iň bolmanda bir elektrikli modeliň hödürlenjekdigini aýtdy.

“BENTLEY”

Iňlis lýuks awtoulag öndürijisi “Bentley Motors” 2026-njy ýyldan başlap bazara zarýad berilýän gibrid we elektrik ulaglaryny hödürlejekdigini we 2030-njy ýyla çenli doly elektrik ulaglaryna geçmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi.

 

ABŞ-nyň Konstitusiýasynyň seýrek nusgasy satyldyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar