TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Awstriýada 4 gezek çäklendirme girizilýär

Awstriýa Respublikasynda soňky 2 ýylyň dowamynda koronawirus ýokanjyna garşy göreşde 4-nji gezek ählumumy çäklendirme girizilýär. Bu çäklendirmäniň çäklerinde ýurduň ähli jemgyýetçilik edaralary we kärhanalary karantin edilýär. Raýatlar öýlerinden diňe gaty zerurlyk bolmasa, çykmak gadagan edilýär.

Dünýäde koronawirus ýokanjy sebäpli Ýewropa ýurtlarynda täze wakalar ýüze çykýar. Şonuň üçin Awstriýada, Germaniýada, Niderlandlar Patyşalygynda täze çäklendirmeler girizilýär.

Awstriýanyň hökümeti täze girizilýän çäklendirmeleri köpçülikleýin sanjymyň pes derejede alnyp barylmagy bilen düşündirýärler. Indiki ýyldan ýurtda sanjym işini hökmany ýagdaýa getirmek hem göz öňünde tutulýar.

Ýurduň hökümeti ilkibaşda diňe sanjym bolmadyklar üçin çäklendirme girizmegi meýilleşdiripdi. Soňra çözgütler üýtgedilip, ähli ýurtda çäklendirmeler girizmek bellenildi.

ÝEWROPA ÝURTLARYNDAKY SOŇKY ÝAGDAÝ

Ýewropanyň merkezi hasaplanýan Belgiýada hem çäklendirmeler göz öňünde tutuldy. Muňa garşy çykan raýatlar hem boldy.

Çehiýada hem şu günden başlap, çäklendirme düzgünleri berkidilýär. Iş berijiler sanjym bolmadyk işgärlerini her hepde lukmançylyk barlagyndan geçirmeli bolar.

https://www.atavatan-turkmenistan.com/g7-yurtlary-covid-19-a-garsy-sanjym-reytingi/

Ýene-de okaň

“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň biletleriniň bahasyny arzanlatdy

Gyş paslynda berjaý edilmeli kadalar

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

Teswirle