TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Awazada dynç alyş möwsümine taýýarlyk görler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda saparda bolýar. Bu toý sapary döwlet Baştutanymyzyň wezipä girişenden soňra ýurdumyzyň sebitlerine amala aşyrýan ilkinji sapary hökmünde taryhy ähmiýete eýedir.

Şu gün — 14-nji aprelde hormatly Prezidentimiz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde tomus paslynyň ýakynlaşyp gelýändigini nazarda tutup, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda degişli kada laýyklykda, ulular we çagalar üçin dynç alyş möwsümine taýýarlyk görmek boýunça birnäçe tabşyryklar berdi.

 

Balkan welaýatyny ösdürmäge gönükdirilen taslamalar

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Teswirle