TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Awaza»: öňünden myhmanhanalardan ýa-da kottejlerden ýer bellemek mümkinçiligi

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş möwsümini geçirmek isleýän raýatlar öňünden onlaýn tertipde özleriniň dynç aljak myhmanhanalaryndan ýa-da kottejlerinden ýer belläp (bronlap) bilerler. Munuň üçin olar awaza.gov.tm web saýtyndan işjeň peýdalanyp bilerler.

Raýatlar web saýtyna girip, oňa öz telefon belgilerini, ýa-da elektron poçtalarynyň adresini girizip, web saýtyň baş sahypasynda dynç aljak myhmanhanasyny ýa-da kottejini saýlap, oňa dynç aljak senesini we adam sanyny, şeýle-de özüne gerekli otag bilen bagly maglumatlary girizmeli.

Maglumatlary bellänlerinden soňra, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç aljak raýatlar Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi web saýtyna girip, onuň bellenilen bölümleriniň üsti bilen soralýan maglumatlary girizip, özlerine elektron rugsatnama almalydyrlar.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Migrasiýa gullugynyň edaralaryna baryp ýüztutmazdan wagtyňyzy tygşytlamak maksady bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak isleýänler üçin onlaýn hyzmat hödürleýär. Internet arkaly ýurdumyzyň islendik künjeginden ýüztutmak şeýle hem ýagdaýyny yzarlamaga mümkinçilik berýän bu online hyzmatdan peýdalanmak üçin ilki Şahsy otagy  hasaba almalydyr.

 

 

Birža täzelikleri: BAE-li telekeçiler suwuklandyrylan gaz satyn aldy

Ýene-de okaň

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi: 7 aýyň jemi

Ata Watan Eserleri

23-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet maslahaty geçiriler

Ata Watan Eserleri

Awazada halkara maslahat: 39 döwletden we 34 halkara guramadan wekiliýet gatnaşýar

Ata Watan Eserleri