JEMGYÝET

«Awaza»: öňünden myhmanhanalardan ýa-da kottejlerden ýer bellemek mümkinçiligi

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş möwsümini geçirmek isleýän raýatlar öňünden onlaýn tertipde özleriniň dynç aljak myhmanhanalaryndan ýa-da kottejlerinden ýer belläp (bronlap) bilerler. Munuň üçin olar awaza.gov.tm web saýtyndan işjeň peýdalanyp bilerler.

Raýatlar web saýtyna girip, oňa öz telefon belgilerini, ýa-da elektron poçtalarynyň adresini girizip, web saýtyň baş sahypasynda dynç aljak myhmanhanasyny ýa-da kottejini saýlap, oňa dynç aljak senesini we adam sanyny, şeýle-de özüne gerekli otag bilen bagly maglumatlary girizmeli.

Maglumatlary bellänlerinden soňra, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç aljak raýatlar Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi web saýtyna girip, onuň bellenilen bölümleriniň üsti bilen soralýan maglumatlary girizip, özlerine elektron rugsatnama almalydyrlar.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Migrasiýa gullugynyň edaralaryna baryp ýüztutmazdan wagtyňyzy tygşytlamak maksady bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak isleýänler üçin onlaýn hyzmat hödürleýär. Internet arkaly ýurdumyzyň islendik künjeginden ýüztutmak şeýle hem ýagdaýyny yzarlamaga mümkinçilik berýän bu online hyzmatdan peýdalanmak üçin ilki Şahsy otagy  hasaba almalydyr.

 

 

Birža täzelikleri: BAE-li telekeçiler suwuklandyrylan gaz satyn aldy

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarüsti gaz geçirijisi taslamasyna ygrarly

Türkmen halkynyň Milli Lideri german işewürlerini hyzmatdaşlyga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Merkezi Aziýanyň Prezidentleriniň Kansler Olaf Şols bilen duşuşygyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda 200-den gowrak desganyň gurluşygy alnyp barylýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Ýewropa ugry Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde möhüm orun eýelär

Ata Watan Eserleri