Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde koronawirus çäklendirmelerini aradan aýyrmak barada hasabatlar berildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, wise-premýer Sapardurdy Toýlyýew dünýäde pandemiýa ýagdaýynyň peselip başlandygy, köp döwletlerde öňüni alyş çäreleriniň tapgyrlaýyn gowşadylandygy barada BSGG-niň maglumatlary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň täzelikleri düýpli öwrenilendigini belledi.

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda tomusky dynç alyş möwsümi şu ýylyň 15-nji maýyndan başlanar.

Döwlet Baştutanymyz bu teklibi makullady.