TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hojagylyç Nazarow

Beýik Akyldaryň Sapaklary

Hojagylyç Nazarow
Meniň türkmen,dünýä, Gündogar edebiýaty bilen degdim-gaçdym tanyşlygym bar. Edebiýatyň ady belli läheňleriniň eserlerini okanyňda täze älemiň, täze durmuşyň, täze gözelligiň üstünden düşen ýaly gözýetimiň, dünýägaraýşyň...

Baggoýun

Hojagylyç Nazarow
Uruş tamamlanyp, il-bendäniň garny galyp, eşigi bitip, gaýgy-gamy böwşeňläp ugranda, özüni oňarýan, agzynyň tagamyny bilýän çarwa milleti her ýylyň güýz gyrkymyndan soňra, ondan öňrägem, gazaply...

Ynsan jigeriniň gül-gunçasy

Hojagylyç Nazarow
Arada guşlyk mahaly köçeden geçip barýarkam, şatlykly dabara gabat geldim. Aýal-erkek, oglan-uşak barçasynyň gülküleri dumly-duşa ýaň berýärdi. Aýdym-saz ýaňlanýardy, küşt depilýärdi, surata düşülýärdi. Mähelläniň üýşen...

Nesip etse äriňdirin….

Hojagylyç Nazarow
Sytdyk başlygyny görende ýaýaplap, ýalym-ýulum edip, şonuň göwnünden turjak sözi tapjak bolup oda-köze düşerdi. Wezipesi özünden pesleri, eli ýukany görende welin özüni şir-peleň däldirin öýdenokdy....

Türkmen içmegi

Hojagylyç Nazarow
Türkmen içmegi diýlende Kemine şahyryň kyrk ýamaly şylha içmegi göz öňünde janlanýar. Aslynda, tanymal şahyr gyş galasy hasaplanýan içmegini, başgaça atlandyrylyşy possuny täzeden tikinmäge gurby...

Guýy: suwy suwa guý

Hojagylyç Nazarow
Adamzadyň ýaşaýşynda derwaýys zatlaryň biri-suw. Hut şonuň üçin dälmi näme, pederlerimiz ony altyna deňäp, «Suw damjasy-altyn dänesi» diýeni.    Gürrüňi ýok, altynsyz oňsa bolar, emma suwsyz...

Eýeçilikli göz

Hojagylyç Nazarow
Telefon arkaly ençeme ýola myhmançylyga çagyransoň, günlerde bir gün şäherli  tanşymyzyň gapysyny kakdyk. Baranymyzda, dogrusy, özümiz utandyk. Egin-eşikmidir iýlip-içilip ýygnalmadyk saçak, çäýnek-käsedir gap-gaç, garaz, öýde...

Dünýä deňelen düýäm

Hojagylyç Nazarow
“Düýe maly-dünýe maly” diýen halkymyz düýeden başga ýeke janlyny-da dünýä deňemändir. Munda iňňän uly many-mazmun bar.  Beýle ýokary baha berilmegine onuň müň derdiň dermany çaly,...

Arkalaşan dag aşar : Ot almaga gelen ýaly

Hojagylyç Nazarow
Arada goňşylarymyzyň biri gelip, köp aýak çekmän, turmak bilen boldy. Men oňa nägilelik bilen: -Munyň-a, goňşy, “Ot almaga gelen ýaly” bolaýdy-la. Ine-gana oturyp çaýlaşmalydy-da –...