5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:15

Dr. Berdi Saryyew

53 İÇERİKLER0 YORUMLAR
Dr. Berdi Saryýew, Ankara uniwersitetiniň türkmen dili mugallymy

Ene Tebigatynyň Türkmen Teoriýasy

Türkmene “ E N E ” diýseň, süňňi sandyramasa, onda onuň hakyky türkmendigine şübhäm artar. Siziň garaýşyňyzy anyk bilemok, meninki-hä hut şonuň ýaly… Aslynda, ENE,...

Ynsan oglunyň agyrlygynyň bilim, üşük bilen kesgitlenýändigini beýan eder

6.YNSAN OGLUNY√Ö‚İ AGYRLYGYNY√Ö‚İ BILIM, Ü√Ö≈æÜK BILEN KESGITLENÝÄNDIGINI BEÝAN EDER

Ýaz paslynyň we Bugra hanyň öwgüsini beýan eder

4.PASYLLARYŇ SOLTANY ÝAZ PASLYNYŇ WE ULUG BUGRA HANYŇ WASPYNY BEÝAN EDER

Pygamberimiziň çaryýarlarynyň öwgüsini beýan eder

3.DÖRT SAHABANYŇ (ÇARYÝARLARYŇ) ÖWGÜSINI BEÝAN EDER

Pygamberimiz uly Muhammet Mustapanyň öwgüsini beýan eder

34. Söwer sawçy, Taňrym iberen ony, Halka berdi mähir doly sawçyny.

Taňrynyň Ezizliginiň we Beýikliginiň Öwgüsini Beýan Eder

1.Baýat ady bilen başladym sözi, Döreden, egiden, geçrimli özi.

Kutadgu Bilig :Kitap gadyryny bilimli biler

1.Okgan bir Baýat ol, hemmeden oza, Oňa şükür, laýyk ol öwgüli söze

Gut Hakda Bilim :Ilkinji setirler

REHIMDARLARYŇ RAHMANY BEÝIK ALLANYŇ ADY BILEN [1] Alham, şükür, minnet we tükeniksiz öwgüleriň bary kimiňkidir diýip sorasaňyz, ol eziz we jelil bolan Taňrynyňkydyr. [2] Ägirtligiň, ululygyň hakyky eýesi Taňrydyr. Ol bar zady tükel bolan gudraty güýçli patyşadyr. Ýeri, asmany ýaradan, ähli [3] janly-jandarlara yrsgalyny berenem Taňrydyr. Ol nämäni dileg etse, şol hem hasyl bolýandyr, haýsy zat hakynda arzuw

Türkmen Bılımınıň Gadym Bınýady – “Gut Hakda Bılım”

Türkmenistany hemmetaraplaýyn ösdürmek we dünýä derejesinde ýokary segitlere ýetirmek hem-de türkmen halkynyň ýaş neslini döwrebap ylym-bilimli etmek hakynda gije-gündiz alada edýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze galkynyşlar we özgerişler zamanynda ylym-bilime aýratyn üns berip, bu ugurda alnyp

TÜM YAZARLAR

Dowran Orazgylyjov

Writing by “Microsoft Word” about Bill Gates

Taking into account many interests of readers in our last “book analyze” written about founder of Facebook, I preferred to continue new analyze of books. This time analyze of book will be about Bill Gates.

Dr. Almaz Yazberdiyew

Ýüsüp we Züleýha ýa-da Jeňnama

7. „Ýüsüp we Züleýha” dessany. Abylgazydan biraz soň ýaşap geçen beýik türkmen taryhçysy, terjimeçisi, filosofy, edebiýatymyzyň ilkinji dessançy şahyry Andalyp hem (1660–1740) öz ildeşleriniň haýyşy

Kerimguly Geldiýew

Ykdysady adalgalara düşünje bermek

Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerine esaslanýar. (Türkmenistanyň Konstitusiýasy, 134-nji madda). Ykdysady adalgalara düşünmek we düşünje bermek döwrüň talaby bolup durýar. Özi hem bu adalgalara...

Dr. Berdi Saryyew

Ene Tebigatynyň Türkmen Teoriýasy

Türkmene “ E N E ” diýseň, süňňi sandyramasa, onda onuň hakyky türkmendigine şübhäm artar. Siziň garaýşyňyzy anyk bilemok, meninki-hä hut şonuň ýaly… Aslynda, ENE,...

Şirin Şirliýewa

Çagakaň we ýaşlygynda birnäçe medeniýetleriň özara sazlaşygy

– O näme diýmek? Işi dogry ýerine ýetirmek we dogry işi ýerine ýetirmek? – Ikisiniň arasynda ullakan bir tapawut bar. Adatça ilkisi, ýagny işi dogry...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...