8.9 C
Istanbul
30/03/2020 15:32

Dr. Berdi Saryyew

60 POSTS0 COMMENTS
Dr. Berdi Saryýew, Ankara uniwersitetiniň türkmen dili mugallymy

Bitaraplyk: Adalga hakynda kelam-agyz söz

Biratap, Birataplyk, Hemişelik Bitarap, Hemişelik Bitaraplyk, Hemişelik Bitarap Türkmenistan, Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwleti… ýaly sözleri häzirki zaman türkmen diliniň resmi, syýasy we hukuky adalgalary...

Akpamygyň Bitarap Hereketleri we Özbaşdak Edýän Aladalary

Bilnişi ýaly, ertekiler halkyň öz döreden eserleriniň bir görnüşidir. Başgaça aýdylanda, ertekiler halkyň milli düşünjesiniň we dünýägaraýşynyň miwesidir. Beýleki halklarda bolşy ýaly, türkmenler hem...

Kyrk ýyl maýa gezýänçäň, bütin bir ýýl ner gezgin!

“NER GEZGIN!” Bu şahyryň şygrynyň gysgaldylan ady. Ady agzalan goşgynyň doly setirini ýatlalyň: “Kyrk ýyl maýa gezýänçäň, bütin bir ýýl ner gezgin!”. Ine saňa...

“Asla Adamzada Ajy Söz Urma!”

Ynha, arassa türkmen dünýägaraýşy. Bütin dünýäniň halklaryna, umumy adamzat nesline ene dilinde ýüzlenişiň türkmene mahsus nusgasy. Belki siziň ýadyňyzdadyr, “Her bir sözi köşekli düýä...

Bir ýalynyň müň hyýaly: dildäki meňzetmeler hakynda oýlanmalardan

Bu söhbetdeşlige başgaça türkmen diliniň meňzetmeler diýarynda açylan sergi hem diýip bilerdik. Çünki biz bu ýerde dilimizdäki meňzetmelerden gürrüň bermekligi göz öňünde tutduk. Bilnişi ýaly,...

Ene Tebigatynyň Türkmen Teoriýasy

Türkmene “ E N E ” diýseň, süňňi sandyramasa, onda onuň hakyky türkmendigine şübhäm artar. Siziň garaýşyňyzy anyk bilemok, meninki-hä hut şonuň ýaly… Aslynda, ENE,...

Ynsan oglunyň agyrlygynyň bilim, üşük bilen kesgitlenýändigini beýan eder

6.YNSAN OGLUNY√Ö‚İ AGYRLYGYNY√Ö‚İ BILIM, Ü√Ö≈æÜK BILEN KESGITLENÝÄNDIGINI BEÝAN EDER

Ýaz paslynyň we Bugra hanyň öwgüsini beýan eder

4.PASYLLARYŇ SOLTANY ÝAZ PASLYNYŇ WE ULUG BUGRA HANYŇ WASPYNY BEÝAN EDER

Pygamberimiziň çaryýarlarynyň öwgüsini beýan eder

3.DÖRT SAHABANYŇ (ÇARYÝARLARYŇ) ÖWGÜSINI BEÝAN EDER

Pygamberimiz uly Muhammet Mustapanyň öwgüsini beýan eder

34. Söwer sawçy, Taňrym iberen ony, Halka berdi mähir doly sawçyny.

TÜM YAZARLAR

Dowran Orazgylyjov

Hukuk namalary elektron görnüşde

Düýn Size ýetiren seljermämizde “Elektron resminama, elektron resminama dolanşygy we sanly hyzmatlar hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň Türkmenistan gazetinde neşir edilendigini we kanunyň degişli kadasyna görä...

Dr. Almaz Yazberdiyew

Ýüsüp we Züleýha ýa-da Jeňnama

7. „Ýüsüp we Züleýha” dessany. Abylgazydan biraz soň ýaşap geçen beýik türkmen taryhçysy, terjimeçisi, filosofy, edebiýatymyzyň ilkinji dessançy şahyry Andalyp hem (1660–1740) öz ildeşleriniň haýyşy

Kerimguly Geldiýew

Ykdysady adalgalara düşünje bermek

Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerine esaslanýar. (Türkmenistanyň Konstitusiýasy, 134-nji madda). Ykdysady adalgalara düşünmek we düşünje bermek döwrüň talaby bolup durýar. Özi hem bu adalgalara...

Dr. Berdi Saryyew

Bitaraplyk: Adalga hakynda kelam-agyz söz

Biratap, Birataplyk, Hemişelik Bitarap, Hemişelik Bitaraplyk, Hemişelik Bitarap Türkmenistan, Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwleti… ýaly sözleri häzirki zaman türkmen diliniň resmi, syýasy we hukuky adalgalary...

Şirin Şirliýewa

Diňe özüňize ynanylan işi göwnejaý ýerine ýetiriň

–Size görä tiz bolan ýalydyr. Hemme kişi siziň ýaly çalt öwrenişýän, ýeňil gopýan, öwrenmäge ýaltanmaýan bolman biler. Özüňiz daşary ýurtlular bilenem ýönekeý, sadalyk bilen...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“Üstünligiň syry”

Ýer şaryny gezip ýören jahankeşde ýigit üstünlik we ýeňiş gazanmak üçin gerekli maslahatlar almak üçin, uzak ýurtlarda tanymal dana akyldar adamyñ ýanyna barypdyr. Kölde...

Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Dünýä belli “Wimbeldon” tennis ýaryşy dünýäde häzir dowam edýän çylşyrymly döwürde häzirlikçe ýatyryldy. Bu barada goşmaça maglumatlar 1-nji aprelde habar berler diýip, Germaniýanyñ Tennis...

“Grammy” baýragynyň eýesi Joe Diffie aradan çykdy

“Grammy” baýragynyň eýesi aýdym-saz ýyldyzy Joe Diffie ýiti respirator ýokanç keseli mälim edilenden iki gün soň 61 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol Amerikanyň iň...

Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

«Formula 1» ýaryşlarynda çykyş edýän «Alfa Tauri» toparynyň türgeni Daniil Kwýat häzirki wagtda bu ýaryşda iň ökde türgeniň 6 gezek çempion bolan Lýus Hemiltondygyny...