TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dr. Almaz Yazberdiyew

„Jeňnama” poemasy : Tekeleriň uruş kyssa kitaby

Dr. Almaz Yazberdiyew
Abdysetdar Kazynyň „Jeňnama” poemasy baradaky makalamyza dowam edýäris. Aýratyn bellemeli zatlaryň biri, ol hem, W.W.Bartold, S.F.Oldenburg, I.Ý.Kraçkowskiý ýaly dünýä belli meşhur alymlar A.N.Samoýlowiçiň türkmen edebiýatyny...

Abdysetdar Kazynyň „Jeňnama” poemasy barada

Dr. Almaz Yazberdiyew
Türkmen nusgowy şahyrlarynyň eserleri 1917-nji ýyldan öňki döwürde öz asyl nusgalarynda we arap elipbiýinde Russiýanyň Peterburg, Moskwa, Kazan, Astrahan, XIX asyryň soňky çärýeginden başlap Orta...

Ýüsüp we Züleýha ýa-da Jeňnama

Dr. Almaz Yazberdiyew
7. „Ýüsüp we Züleýha” dessany. Abylgazydan biraz soň ýaşap geçen beýik türkmen taryhçysy, terjimeçisi, filosofy, edebiýatymyzyň ilkinji dessançy şahyry Andalyp hem (1660–1740) öz ildeşleriniň haýyşy...

Ilkinji terjime we Türkmenleriň nesil daragty

Dr. Almaz Yazberdiyew
4. Terjime „Jami at-tawarih” (Reşit et-diniň „Şejereleriň ýygyndysy” atly kitabynyň terjimesi) Bu kitaby Gürgenjiň we Horasanyň bir böleginiň türkmen hökümdary Aly soltan sargyt boýunça...

Ärsary baba : Kitaba 40 düýe beripdir

Dr. Almaz Yazberdiyew
3. Muin al-murid (Dini halypanyň şägirdi). Türkmenler X asyryň ikinji ýarymynda yslam dinini kabul edip alandan soň, täze diniň kada-kanunlaryny hem-de talaplaryny öz ene dilinde...

Oguzlaryň-türkmenleriň sargyt bilen ýazdyran kitaplary

Dr. Almaz Yazberdiyew
Bu meselä türkmen ylmynda ilkinji bolup üns beren zehinli arapşynas alym N.B.Halymow (1942–2005) bolupdy [12,C.19–24]. Ýöne ol ony san taýdan hem, hronologik jähtden hem doly...

Eýranda türkmen metbeçiliginiň ösüş ýoly

Dr. Almaz Yazberdiyew
Eýranda türkmen dilinde neşir edilen kitaplar barada ýokarda H.Same-diniň ady agzalan işlerinden başgada, XX asyryň ahyrynda we XXI asy-ryň birinji onýyllygynyň dowamynda birnäçe bibliografik görkezijiler...

Neşir işleri dowam edýär

Dr. Almaz Yazberdiyew
A.M.Sarlynyň aýaly Bibi Hamida Muhammetniýazi Eýranda we onuň çäklerinden hem has uzaklarda ady belli, eserlerini pars dilinde ýazýan türkmen zenan ýazyjysydyr. Ol köp sanly powestleriň,...

Doganlyk ýurtlaryň bilelikdäki neşir işleri

Dr. Almaz Yazberdiyew
Iki ýurduň döredijilik işgärleriniň we alymlaryň özara gatnaşyklary üçin oňyn şertler Türkmenistanyň özünde-de ýüze çykyp ugrady. 2005-nji ýyldan bäri, Aşgabatda her ýylda Halkara kitap sergisi...

Goňşy Eýrana “kitaphana” sapary

Dr. Almaz Yazberdiyew
Ýagdaýyň hatarlydygyna seretmezden, meni goňşy ýurtdaky öz kärde-şime kömek bermek höwesi gurşap alypdy we onuň ähli sargytlaryny yzygiderli ýerine ýetirmäge çalyşdym, sebäbi soralýan edebiýatlary iber-mek...