TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Aşgabatda Ýuriý Gagariniň heýkeli oturdylar

12-nji aprelde tutuş dünýäde adamzadyň taryhyndaky iň möhüm wakalaryň biri, ýagny ilkinji kosmonawt-uçarman Ýuriý Alekseýewiç Gagariniň kosmos giňişligine çykan güni, şeýle hem kosmonawtika döwrüniň başlanan güni hökmünde giňden bellenilip geçilýär.

Türkmenistanda hem Gagariniň bu gazanan üstünligi ýatlanylýar. Ýurtda ilkinji kosmonawtyň adyny göterýän köçe bar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Internet sahypasyndaky habarda şu ýylyň aprel aýynda ilçihananyň çäklerinde türkmen tarapy bilen ylalaşykda Ýuriý Gagariniň bürünçden heýkeli oturdylar. Bu barada goşmaça ýene-de habar berler.

Alekseý Leonow tarapyndan ýasalan heýkel “Medeniýetleriň diýalogy – ýete-täk dünýä” atly halkara haýyr-sahawat jemgyýetçilik gaznasy tarapyndan üpjün ediler. Bu gazna 2011-nji ýyldan bäri dünýäniň onlara ýurdunda Ýuriý Gagariniň heýkelini oturtmak taslamasyny durmuşa geçirýär.

Binagärlik dizaýny we granit sütüni Russiýanyň “Wozroždeniýa” gurluşyk kompaniýasy wekilhanasy tarapyndan amala aşyrylar.

Binagärlik dizaýny we granit sütüni Russiýanyň gurluşyk kompaniýasy Wozrojdeniniň wekilhanasy tarapyndan üpjün edildi.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle