TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabatdan Dubaýa hepde 2 gatnaw amala aşyrylar

“Türkmenistan” awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň 1-nji iýulyndan başlap, Aşgabatdan Dubaý ugry boýunça adaty uçar gatnawlarynyň ýygylygyny 1-den 2-ä çykarýar. Bu barada awiakompaniýa habar berdi.

Bilşimiz ýaly, Türkmenistan koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly ýagdaýlaryň kadalaşmagy bilen halkara gatnawlaryny täzeden dikeldip, ilkinji nobatda Kazan bilen Dubaý şäherlerine gatnawlary ýola goýdy.

Şol gatnawlaryň ýygylygy ilkibaşda hepdede bir gezek bolan bolsa, iýul aýyndan olaryň sany 2-ä ýetiriler.

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Dubaýa her hepdäniň duşenbe we anna günleri yzygiderli gatnawlary amala aşyrar.

Bu awiakompaniýa Dubaý şäherine ilkinji gatnawyny şu ýylyň 30-njy maýynda amala aşyrypdy.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, “Türkmenistan” awiakompaniýasy iýul aýynda Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherine gatnawlary ýola goýar. Soňra gatnawlaryň gerimini giňeltmek üçin Germaniýanyň Frankfurt şäherine hem gatnawlary açmak meýilleşdirilýär.

Türkmenistandan Kazana hepdede 2 gatnaw bolar

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti BSGG-niň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Ata Watan Eserleri

“Ýartygulak we onuň dostlary” atly çagalar kitaby neşir edildi

Ata Watan Eserleri

Türkiýe wizalary: saglyk wizasy üçin zerur resminamalaryň sanawy

Teswirle