JEMGYÝET

Aşgabatdaky binalaryň nobatdaky açylyş dabaralary

12-nji aprelde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy hem-de paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli açylyş dabaralaryna badalga berildi. Şol gün paýtagtymyzyň günorta böleginde ýurdumyzyň öňden gelýän esasy hyzmatdaşy Fransiýanyň “Bouygues Bâtiment International” kompaniýasy tarapyndan gurlan birbada 2 iri bankyň – “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň hem-de “Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň dolandyryş edaralarynyň täze binalar açylyp ulanmaga berildi.

“Orient.tm” internet neşiriniň habar bermegine görä, şanly seneler mynasybetli açylyş dabaralarynyň geçirilmegi dowam edýär. Şu gün, ýagny 14-nji aprelde Halk Maslahatynyň Diwanynyň binalar toplumynyň, 15-nji aprelde bolsa Türkmenistanyň Maslahatlar merkezi ulanmaga berler.

20-nji aprelde bolsa, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň hem-de Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň merkeziniň işe girizilmegi bilen baglanyşykly dabaranyň guralmagy göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem 25-nji aprelde “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň aýratyn toplumynyň hem-de birbada onuň ýurdumyzyň welaýatlaryndaky düzümleriniň we Ahal welaýatyndaky karantin merkeziniň açylmagy meýilleşdirilýär.

Mundan başga-da, bu aýyň möhüm açylyş dabaralarynyň biri hem Aşgabadyň günorta böleginde gurlan hem-de özboluşly uly seýilgähli kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynyň hem açylmagy meýilleşdirilýär. Bu myhmanhananyň 27-nji aprelde ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýär.

Paýtagtymyz Aşgabatdaky ýene-de bir kaşaň myhmanhananyň  – “Garagum” myhmanhanasynyň açylyş dabarasy maý aýynda göz öňünde tutulýar.

Umuman, ýurdumyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli 30 iri desganyň ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýär.

 

Halkara nebit we gaz uniwersiteti “Açyk Gapylar” gününe çagyrýar

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi