SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabatda lukman alymlarynyň halkara forumy geçiriler

Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň Direktory doktor Hans Klýuge bilen duşuşygy geçirildi.

Işjeň ýagdaýda geçen gepleşikleriň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň ýokary derejesini belläp geçdiler. Şeýle hem halkara gün tertibiniň saglygy goraýyş ulgamyndaky wajyp meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Türkmen tarapy BSGG-niň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň direktoryna Türkmenistanyň Prezidentiniň dürli halkara meýdançalarynda saglygy goraýyş ulgamy boýunça öňe sürýän başlangyçlary hem-de teklipleri babatynda gürrüň berdi we Türkmenistanyň BSGG bilen hyzmatdaşlygynyň has hem ösdürilmegini we berkidilmegini maksat edinýändigini tassyklady.

Umumy howpa garşy göreşmekde üstünlik gazanmagyň esasy şertiniň syýasylaşdyrmagy aradan aýyrmak bilen, ylmy diplomatiýanyň usullarynyň we serişdeleriniň giňden ulanylmagyna esaslanyp, BMG-niň ähli agza döwletleriniň hem-de edaralarynyň jebisleşmesi bolup durýandygy nygtaldy.

Şunuň bilen baglylykda, taraplar 2021-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Aşgabatda geçiriljek “Lukmançylyk diplomatiýasy – sagdyn dünýäniň binýady” atly lukman alymlarynyň halkara forumynyň saglygy goraýyş ugrunda ulgamlaýyn pikir alyşmak we hünär tejribesi bilen paýlaşmak üçin gerekli şertleri döretmekdäki ähmiýetini belläp geçdiler.

 

Türkmenistan bilen Russiýa ykdysady hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekdiler

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi