TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Aşgabat şäheriniň teatrlary myhmanlary garaşýar

Teatr — dynç alyş üçin ajaýyp ýer. Şu hepdede, ýagny 14 — 15-nji maý aralygynda görkeziljek oýunlaryň tertibini okyjylarymyzyň dykgatyna hödürleýäris. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda habar berilýär.

S.Türkmenbaşyadyndaky Başdramateatryöz sahnasyndaagşamkyoýunlarygörkezer:

14.05.2022. «Hazyna» — 19:00;

15.05.2022. «Söýgüde serhet bolmaz» — 19:00.

Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry täze oýunlara tomaşa etmäge çagyrýar. Olaryň arasynda A. Ostrowskiniň «Balzaminowyň öýlenişi» pýesasy boýunça goýlan oýun-da bar:

14.05.2022. «Toýumyza gel, toýumyza» — 19:00;

15.05.2022. «Toýumyza gel, toýumyza» — 19:00.

Alp Arslan adyndaky Milli drama teatry şu oýunlara tomaşa çagyrýar:

14.05.2022. «Gyzyl alma» — 19:00;

15.05.2022. «Gyzyl alma» — 19:00.

Sahnalaşdyrylan «Ak gämi» pesasy Çingiz Aýtmatowyň powesti esasynda sahnalaşdyryldy. Bu oýun eýýäm wagtyň synagyndan geçip, aşgabatly tomaşaçylaryň göwnünden turmagy başardy.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry tomaşaçylaryň dykgatyna şu oýunlary hödürleýär:

14.05.2022. «Böwenjik» — 13:00;

15.05.2022. «Aleddin we jadyly çyra» — 11: 00; 13 : 00;

15.05.2022. «Kezzaplyk we söýgi» — 19:00.

Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

14.05.2022. «Gülki agşamy» — 19:00;

15.05.2022. «Gülki agşamy» — 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

14.05.2022. «Külbejik» — 12:00;

14.05.2022. «Çagaly öý — bazar» — 19:00;

15.05.2022. «Alýaňak» — 12:00, 15:00;

15.05.2022. «Çagaly öý — bazar» — 19:00.

«Alýaňak» aýdym-sazly oýun, çagalara gyzyl alma getirýän agaç hakda gürrüň berer. Ertekiniň gahrymanlary tebigata aýawly ideg etmegi we daş-töweregiňi gurşap duran dünýä hakda alada etmegi ündeýär. Terbiýe beriji hoşniýetli, erteki diňe bir kiçijik tomaşaçylaryň däl, eýsem olaryň – ene-atalarynyň hem göwnünden turar.

Sanly ulgam: ykdysadyýet toplumy

Ýene-de okaň

Hytaýyň çaý medeniýeti ÝUNESKO-nyň sanawynda

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Aşgabatda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri başlandy

Teswirle