TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Aşgabat şäherine täze prokuror bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Mejlisde Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Öwezmämmet Şyhmämmedowy Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesine belledi.

Mälim bolşy ýaly, Aşgabat şäheriniň ozalky prokurory Serdar Mälikgulyýew Türkmenistanyň baş prokurory wezipesine bellenipdi.

Ozal habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň ozalky baş prokurory Batyr Atdaýew Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumy boýunça orunbasary wezipesine bellenipdi.

Ýene-de okaň

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi: 7 aýyň jemi

Ata Watan Eserleri

23-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet maslahaty geçiriler

Ata Watan Eserleri

Awazada halkara maslahat: 39 döwletden we 34 halkara guramadan wekiliýet gatnaşýar

Ata Watan Eserleri