SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat-Moskwa uçar gatnawynyň biletleriniň satuwy barada

Mälim bolşy ýaly, düýn “Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan 11-nji maýdan 13-nji maýa geçirilen Aşgabat-Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawy barada habar beripdik. Bu habar Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik toruna salgylanyp berildi.

Şol habarda 13-nji maýda amala aşyrylmagy meýilleşdirilen uçar gatnawynyň awiapetekleriniň satuwy barada goşmaça habar beriljekdigi hem bellenilip geçilipdi. Bu barada hem Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda täze habar ýerleşdirilipdir.

Şol beýanatdan görnüşi ýaly,göz öňünde tutulan ýörite uçar gatnawy üçin awiabiletleriň satuwy 10-njy maýda sagat 15:00-da “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki kassalarynda satylyp başlady.

Meýilleşdirilen uçar gatnawy 13-nji maýda sagat 19:00-da amala aşyrylar.

 

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy: halkara ýörite uçar gatnawy barada

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň gowy howa menzili sanawynda Katar birinjiligi eýeledi

Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi açyldy

“Laçyn syry” – ýüzler üçin täsirli we tebigy melhem

Ata Watan Eserleri

Hoşimin, Milan, Jidda, Bangkok, Kuala Lumpur ugurlary boýunça awiabiletleri satuwda

Aşgabat-London-Aşgabat howa gatnawy ýola goýlar

Bütindünýä saglyk gününde köpçülikleýin welosiped ýörişi guralar