TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça uçar gatnawy amala aşyryldy

Şu gün “Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan Aşgabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçildi.

Russiýanyň ilçihanasynyň gurnamagynda amala aşyrylan bu ýörite uçar gatnawyndan Russiýanyň ilçihanasynyň taýýarlan sanawyndaky 157 ýolagçy peýdalandy. Ýolagçylaryň hatarynda Russiýanyň we Türkmenistanyň raýatlary bar.

Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji belgili buýrugyna 2022-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap girizilen üýtgetmelere laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary we üçünji ýurtlaryň raýatlary üçin COVID-e garşy çäklendirmeler ýatyryldy.

Mundan ozal, Russiýanyň ilçihanasynyň gurnamagynda Aşgabat-Moskwa ugry boýunça gatnawlar 9-njy martda, 14-nji martda, şeýle hem 18-nji martda ýerine ýetirilipdi.

Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda ýerleşdirilýän ýurdumyzyň täzelikleri, bäsleşikler, tenderler, uçar gatnawlary we beýleki habarlardan habarly bolmak isleseňiz, onda, mobil goşundymyzy şu aşakdaky linke basyp ýükläp alyp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti BSGG-niň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Ata Watan Eserleri

“Ýartygulak we onuň dostlary” atly çagalar kitaby neşir edildi

Ata Watan Eserleri

Türkiýe wizalary: saglyk wizasy üçin zerur resminamalaryň sanawy

Teswirle