TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat-Kazan ilkinji uçar gatnawy haçan?

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinden Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherine adaty uçar gatnawlary başlaýar.

Aşgabat-Kazan ugry boýunça ilkinji halkara uçar gatnawy 2022-nji ýylyň 1-nji iýunda ýerine ýetiriler.

“Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan amala aşyryljak bu ilkinji gatnaw Aşgabadyň halkara howa menzilinden ýerine ýetiriler. Bu gatnaw üçin awiapetekler hem satylyp başlandy.

Mälim bolşy ýaly, ozal hem berlen maglumatlara laýyklykda, Türkmenistan koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly ýagdaýlary seljerip, halkara howa gatnawlaryny tapgyrlaýyn ýola goýmagy meýilleşdirýär.

Şonuň esasynda ilkinji nobatda, Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherine ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar.

Düýn “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň resmi internet sahypasynda halkara uçar gatnawlaryndan peýdalanmak isleýänler üçin talap edilýän düzgünler hem neşir edildi. Şol habary hem size düýn saýtymyzda ýetiripdik.

 

Aşgabat-Dubaý ilkinji uçar gatnawy haçan?

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle