JEMGYÝET

Ärdogan milli Liderimizi Oraza baýramy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiziň adyna mübärek Oraza aýynyň tamamlanmagy bilen bellenýän Oraza baýramy mynasybetli daşary ýurtlaryň döwlet ýolbaşçylaryndan gutlag hatlary gelýär. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Milli Liderimizi Oraza baýramy mynasybetli Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen hatarda Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistanyň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň döwlet Baştutanlary gutladylar.

Türkiýäniň Prezidentiniň gutlagynda hususan-da şeýle diýilýär:

– Gadyrly doganym, Siziň Alyhezretiňizi mübärek Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Açyklyk, raýdaşlyk we geçirimlilik duýgulary bilen ýetip gelen bu mübärek baýramyň täsiri heniz hem dowam edýän çylşyrymly epidemiýa döwründe tutuş dünýä parahatçylyk, rehimdarlyk hem-de bereket getirmegini arzuw etmek bilen Türkiýe Respublikasynyň adyndan we hut öz adymdan Size saglyk hem-de bagt, doganlyk türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk baradaky iň gowy arzuwlarymy ýollaýaryn!

Hazar deňziniň türkmen bölegine 19 milliardlyk maýa goýum

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri