TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Arassaçylyk we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça düşündiriş işleri güýçlendiriler

Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde arassaçylyk bilen bagly meseleler, ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça görülýän çäreler boýunça düşündiriş işleri has giňeldiler. Bu barada döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň anna gününde geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa degişli tabşyryklary berdi.

Şeýle hem milletiň Lideri şeýle düşündiriş işlerini ilatyň arasynda alyp barmagy hem dowam etdirmegiň ähmiýetine ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ilatynyň tomus döwründe dynç alşyny talabalaýyk guramak maksady bilen, düşündiriş, wagyz-nesihat işlerini işjeňleşdirmek barada görkezmeler berildi.

https://www.atavatan-turkmenistan.com/russiyada-9-njy-may-yenis-guni-bellendi/

Ýene-de okaň

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Ýurdumyzyň dermanhana pudagynyň üsti ýetirildi

Teswirle