SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Arassaçylyk we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça düşündiriş işleri güýçlendiriler

Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde arassaçylyk bilen bagly meseleler, ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça görülýän çäreler boýunça düşündiriş işleri has giňeldiler. Bu barada döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň anna gününde geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa degişli tabşyryklary berdi.

Şeýle hem milletiň Lideri şeýle düşündiriş işlerini ilatyň arasynda alyp barmagy hem dowam etdirmegiň ähmiýetine ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ilatynyň tomus döwründe dynç alşyny talabalaýyk guramak maksady bilen, düşündiriş, wagyz-nesihat işlerini işjeňleşdirmek barada görkezmeler berildi.

https://www.atavatan-turkmenistan.com/russiyada-9-njy-may-yenis-guni-bellendi/

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň uly Roždestwo arçasynyň çyralary ýakyldy

Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk forumy Aşgabatda geçiriler

Türkmenistan bilen Ýaponiýa syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny berkider

Plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklandy

Baş Redaktor

Amerikanyň farmasewtika kompaniýasy Hytaýda zawod gurar