TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Apple” smartfonyny bejermek üçin mümkinçilik berer

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň tehnologiýa kompaniýasy “Apple” smartfonyň ulanyjylaryň özleri bejermek isleýänlere asyl bölekleri, resminamalar we gurallar bilen üpjün etjekdigini habar berdi.

“Apple” kompaniýasynyň beýannamasynda ulanyjylaryň asyl ätiýaçlyk şaýlaryna elýeterliliginiň öňküsi ýaly çäklendirilmejekdigi we ulanyjylaryň “Apple” -iň bölekleri, resminamalary we gurallary bilen öz abatlaýyş işlerini alyp barjakdygy aýdyldy.

Beýanatda “iPhone 12” we “iPhone 13” eýeleriniň akkumulýator, ekran we kamera moduly ýaly iň möhüm ätiýaçlyk şaýlaryny gönüden-göni “Apple” -den satyn alyp biljekdigi we kompaniýa tarapyndan üpjün edilen gurallar bilen özbaşdak çalşyp biljekdigi aýdylýar.

Ulanyjylaryň smartfonlaryny özleri bejermek üçin bölekleriniň satuwy ABŞ-da geljek ýylyň başynda başlar we 2022-nji ýylda beýleki ýurtlara ýaýbaňlanar. Şeýle hem, ulanyjylar soňraky döwürde “M1” çipi bilen “Mac” kompýuterleri üçin bölekleri satyn alyp bilerler.

“Apple” kompaniýasynyň iň köp ulanylýan abatlaýyş işleri üçin 200-den gowrak bölek we gural hödürlemegine garaşylýar. “Apple” kompaniýasy ozal takmynan 5000 ygtyýarly hyzmat üpjün edijisine we 2800 garaşsyz abatlaýyş hyzmatyny üpjün edijä diňe asyl böleklere girmegi üpjün edýärdi.
“Apple” kompaniýasynyň öz abatlaýyş işlerini etmek isleýänler üçin bir görnüşi hödürlemegi, sarp edijileriň hukuklaryny goraýjylaryň “smartfonlaryň” ömrüni uzaltmak üçin “abatlamak hukugyny” talap etmeginden soň ýüze çykdy. Beýleki tarapdan, has köp aýratynlygy bolan täze enjamlary abatlamak has çylşyrymlaşdygyça, “Apple” öz-özüni bejermegiň elektron enjamlaryny bejermek üçin bilimleri we tejribesi bolan tehnologiýa taýdan ökde adamlara gönükdirilendigini mälim etdi.

“Apple” Amerikada ýerleşýän Stiw Jobs, Stiw Wozniak we Ronald Wayne tarapyndan döredilen tehnologik önüm we programma üpjünçiligi kompaniýasydyr. Sarp ediji elektronikasyny, kompýuter programma üpjünçiligini we şahsy kompýuterleri dizaýn edýän, ösdürýän we satýan amerikan köpmilletli kompaniýasydyr. Iň belli enjam önümleri “Mac” seriýaly kompýuterler, “iPhone” smartfony, “iPad” planşet kompýuter we “Apple Watch” atly akylly sagat.

Pan Gi Muna Türkmenistanyň ýubileý medaly gowşuryldy

 

 

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle