SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Alymlar ömri uzaldýan içgini tapdylar

“Express” gazetiniň habaryna görä, Reding uniwersitetiniň alymlary günde bir stakan süýt adamyň ömrüni ep-esli uzaldyp biler, diýen netijä geldiler.

Bu ylmy-barlag işi boýunça ABŞ-dan we Angliýadan iki million adamyň saglyk ýagdaýy barada maglumatlar ýygnaldy. Netijede, süýdüň koronar ýürek keselleriniň döremek howpuny 14% azaldýandygy ýüze çykdy. Mundan başga-da, bu içgi holesteriniň derejesini peseltmäge ukyplydyr.

Ylmy-barlag işlerini alyp baran alymlardan Wimal Karani süýdüň sarp edilmegi bilen süýji keseliniň ösmeginiň arasynda göni baglanyşygyň ýokdugyny belleýär.

Russiýadaky saýlawlarda “Ýedinaýa Rossiýa” öňde barýar

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi