Alymlar Antarktidanyň aşagynda täze durmuşy tapdylar

98 göterim buz bilen örtülen Antarktidada täze durmuş ýüze çykaryldy. Yklymyň uly bölegini öz içine alýan buz gatlagynyň aşagynda ylmy-barlag işlerini geçiren alymlar 200 metr çuňlukda 77-den gowrak görnüşi tapandyklaryny habar berdiler.

Germaniýadaky Alfred Wegener instituty tarapyndan geçirilen täze gözleg materigiň buz bilen örtülen sebitinde ýaşaýyş alamatlaryny ýüze çykardy. Esasy bölegi doňan çöllükden ybarat bolan materigiň kiçijik bir böleginde durmuş ýüze çykarylsa-da, gözlegde buz gatlagyň aşagynda hem täze durmuş tapyldy. “Current Biology” žurnalynda çap edilen gözlegde, Alfred Wegener institutynyň, Germaniýanyň “Helmholtz” polýar we deňiz barlaglary merkeziniň alymlary gyzgyn suw ulanyp, kontinental buz gatlagynda iki deşik burawladylar. Şeýlelikde, Antarktidanyň buz gatlagyndaky deşikleriň 200 metr çuňlugynda, deňiz kenarynda 77-den gowrak görnüşi öz içine alýan durmuş bölekleriniň tapylandygy habar berilýär.

Ýüze çykarylan görnüşleriň käbiriniň ozal tapylandygy we köpüsiniň ilkinji gezek tapylandygy habar berildi. Gözlegiň esasy awtory Deýwid Barnes metbugat beýanatynda “Bu aşa agyr şertlerde ýaşaýan köp jandaryň tapylmagy düýbünden garaşylmadyk zat boldy. Antarktida deňiz durmuşynyň nähili täsin we üýtgeşikdigini görmek bolýar” -diýdi. Barnes: “Haýwanlaryň köpüsiniň iýmitlenmek mümkinçilikleri, bu gurşawda hiç bir ösümlik ýa-da suwoty ýaşap bilmejek ýerinde haýwan görnüşleriniň subutnamalaryny tapmak geň galdyryjy”-diýip beýan edýär. Indiki maksat – bu durmuş şertleriniň Antarktika gurşawynda nähili ösendigini öwrenmekden ybaratdyr.

 

“Huawei”: ilkinji eplenýän smartfon, akylly äýnek we elektrikli ulagÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar