«Altyn Asyr» topary 7-nji gezek Naýbaşy kubogy eýeledi

Paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary taryhynda ýedinji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny gazanmagy başardy. bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Ýazguly Hojageldiýewiň tälim berýänleri şu gün geçirilen duşuşykda “Köpetdagdan” üstün çykmagy başardylar. “Aşgabat” köpugurly stadionynda geçirilen duşuşykda “Altyn Asyr” garşydaşyny 2:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi.

Şeýlelkide, “Altyn Asyr” arzyly kubogy soňky ýedi ýylda ýedinji gezek eýelemegiň hötdesinden geldi.

Ýeňiji bolan topara baýraklary TFF-niň başlygy Arslan Aýnazarow gowşurdy.

Naýbaşy Kubogy ugrundaky duşuşyk
“Altyn Asyr” – “Köpetdag” – 2:0
Gollar: 53 Begmyrat Baýow, 68 Selim Ataýew (“Altyn Asyr”)
Duýduryşlar: 23 Güýçmyrat Annagulyýew, 48 Selim Ataýew, 58 Oraz Orazow (“Altyn Asyr”) – 25 Elýas Akyýew, 49 Şiri Annaýew, 52 Baýramgeldi Gulmaýew, 63 Ýazgylyç Gurbanow, 75 Tofik Şukurow (“Köpetdag”)
Meýdandan çykarylan: Tofik Şukurow, oýundan soň (“Köpetdag”)
Geçirilen ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)
Duşuşygyň emini: Resul Mämmedow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: Pälwan Pälwanow (Daşoguz ş.), Berdimyrat Atdyýew (Tejen ş.)
Ätiýaçdaky emin: Akmyrat Gurbanow (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: Allabergen Sapaýew (Daşoguz ş.)
Duşuşygyň komissary: Berdimyrat Nurmyradow (Aşgabat ş.)

 

Çempionlar ligasy: “Mançester Ýunaýted” we “Çelsi” indiki tapgyra çykdyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar