TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Almaly, käşirli, darçynly tort

Gerekli önümler:

3 sany ýumurtga

1.5 bulgur şeker

1 käse süýt

1 käse ýag

2 nahar çemçesi gatyk

2 bulgur un

1 sany gabartma tozy

1 sany wanilin

1 nahar çemçesi darçyn

1 sany käşir

1 sany alma

1 bulgur ezilen pisse

Taýýarlanyşy:

Almaly, käşirli, darçynly tort üçin ilki bilen ýumurtgany we şekeri garylýan gaba alyň we ak köpük bolýança garalyň. Üstüne süýt, ýag we gatygy goşup, 1-2 minutlap ýene garyşdyralyň. Elenen un, gabartma tozy, wanilin we darçyny hem üstüne goşup,  gowy edip garyşdyralyň. Käşir we almany gyrgyçdan geçirip, suwuny sykalyň we garyndymyzyň üstüne goşalyň. Ezilen hozy goşuň we mikser bilen garmaly.

Galybymyzy ýag bilen gowy ýaglandyranymyzdan soň, taýýarlan hamyrymyzy galybymyza guýalyň. Bu reseptde ulanan galybym 26 sm. Geliň, torty gyzdyrylan 170 ° C gyzdyrylan peçde 40 minut töweregi bişirmek üçin goýalyň. Wagtyň ahyrynda bişirilen tortumyzy peçden alyp, ilkinji temperaturanyň geçmegine garaşalyň. Soň bolsa, galybymyzy tersine öwrüp, tortumyzy galyndydan çykaralyň. Sowandan soň tortumyzy böleklere bölüp, hyzmat edip bileris. Işdäňiz açyk bolsun!

11-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Teswirle