BIZNES

“Alibaba” kompaniýasyndan kriptowalýuta karary

Hytaý döwletiniň kriptowalýutany çäklendirmek babatdaky çözgüdinden soňra ýurduň elektron söwda ägirdi “Alibaba” kompaniýasy degişli beýannama çap etdi. Düýbi Hytaýda ýerleşýän bu kompaniýa, Hytaý Halk Bankynyň çäklendirmelerini ýerine ýetirmek üçin 8-nji oktýabrdan başlap, kriptowalýuta söwdasyny amala aşyrmajakdygyny habar berdi.

Hytaýyň elektron söwda ägirdi wirtual walýuta bilen baglanyşykly kanunlaryň we düzgünleriň durnuksyzlygyny göz öňünde tutýandygyny, kriptografik walýuta almak üçin islendik okuw gollanmalaryny, strategiýalaryny we programma üpjünçiligini satmagyň hem gadagan ediljekdigini aýtdy.

 

11-nji Merkezi Aziýa söwda forumy

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar