SPORT

Ahmet Ataýew: «Ýeňiş gazanyp Türkmenistan halkyny begendirmegi arzuw edýäris»

AFK kubogyny toparçalaýyn ýaryşyndaky ikinji tapgyrda geçirjek «Alaý» – «Altyn Asyr» oýnundan bir gün öň ýagny şu gün däp bolşy ýaly, oýna bagyşlanan metbugat ýygnagynda bolup geçdi. Onuň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň «Altyn Asyr» toparynyň baş tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew we toparyň futbolçysy Ahmet Ataýew žurnalistleriň soraglaryna jogap berdi.

Tälimçi turuwbaşdan : «Birinji oýunda utuk ýitirdik, şonuň üçin indi utuk ýitirmäge hakymyz ýok. Bize diňe ýeňiş gazanmak we toparçadaky ýagdaýymyzy gowulandyrmak gerek» diýip söze başlady.

-Birinji duşuşykda iki oýunçyňyz oýundan çetledildi, ýagdaý, şular ýaly dowam etse «Nasaf» bilen oýunda oýunçy ýetmezçiligi ýüze çykmagy ahmalmy?

-(Gülýär) ýokla edil beýle bolup durasy ýok. Dogry futbolda hemme zat bolup bilýär, ýöne edil oýunçy ýetmez ýaly derejä çenli eltmeris.

-Birinji oýunda «Hujand» bilen deňme-deň oýnadyňyz, düzümi täzelenen toparyň edil şeýle güýçli garşylyk görkezmegine garaşypmydyňyz?.

-Elbetde garaşypdyk. Sebäbi Täjigistanda häzir çempionat dowam edýär. Bizde bolsa oýunlar oýnalanok. Ertirki oýunda biz oýun babatda gowurak çykyş edip, birinji oýundaky ýalňyşlarymyzy gaýtalamazlyga hereket ederis.

-Toparçadaky haýsy topary iň güýçlisi diýip hasap edýärsiňiz?

-Hiç topary aýratyn atlandyryp bilmerin, çünki hat-da “Alaý”-da hem indiki tapgyra çykmaga  mümkinçilik bar, ýöne ertirki oýunlar köp meseläni aýdyňlaşdyryp berer.

-Ilkinji turdaky deňlik haýsy topara köpräk peýda berdi “Altyn Asyra”-my ýa-da «Hujand» toparyna?

– Deňlik hiç topara-da öňdelik bermedi, sebäbi 1 utuk berildi. Indiki iki oýunda biz hem «Hujand» hem  iki ýeňiş gazansa, toparçanyň ýeňijisi bolup biler. Ýer eýelerine garşy oýunlar hemişe-de kyn geçýär. Her kim utuk ýitirmejek bolup seresap oýnaýar. Emma ýagdaýlar şeýle boldy, indi biz muny kabul etmeli bolýarys.

Toparyň futbolçysy Ahmet Ataýew bolsa: «Ertirki oýunda täze ruh bilen göreşeriz, nesip bolsa ýeňiş gazanyp Türkmenistan halkyny begendirmegi arzuw edýäris» diýdi

Maglumat hökmünde belläp geçsek «Altyn Asyr» bilen «Alaý» toparynyň arasyndaky oýun şu gün sagat 17:00 da başlanar.

Ildeşlerime indiki tapgyra çykmak üçin bu oýunda hökmany ýeňiş gazanmak gerek.

 

Türkiýäniň çempiony – “BeÅŸiktaÅŸ”

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan 3-nji altyn medalyny gazandy

Ata Watan Eserleri

Ronaldonyň Saud Arabystanyda muzeýi açyldy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: Sanjar Abdirahmanow ýarym finalda

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: türkmen türgenleriniň ilkinji ýeňişleri

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: dünýä çempionatynyň ilkinji tutluşyklary geçirilýär