SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Agyz-burun örtükleriniň dakylmaly ýerleri

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda çykaran 245 belgili Buýrugy esasynda ýurdumyzda ilatyň arasynda möwsümleýin ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, epidemiýa garşy-sanitariýa (öňüni alyş) çäresi hökmünde käbir ýerlerde agyz-burun örtükleriniň dakynylmagy göz öňünde tutulypdyr.

Şol buýrukda ýurdumyzda epidemiýa garşy-sanitariýa (öňüni alyş) çäresi hökmünde  ähli adamlar (mekdebe çenli ýaşly çagalar muňa degişli däldir) tarapyndan agyz-burun örtükleriniň şu aşakda beýan edilen ýerlerde dakylmagynyň hökmanydygy bellenilipdir.

  • Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerinde;
  • jemgyýetçilik ulaglarynyň ähli görnüşlerinde;
  • köpçülikleýin ýapyk binalarda.”.

Şol buýrukda görnüşi ýaly, mekdebe çenli ýaşly çagalaryň agyz-burun örtügi dakynmagy hökmany däldir.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Islandiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

 

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň uly Roždestwo arçasynyň çyralary ýakyldy

Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk forumy Aşgabatda geçiriler

Türkmenistan bilen Ýaponiýa syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny berkider

Plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklandy

Baş Redaktor

Amerikanyň farmasewtika kompaniýasy Hytaýda zawod gurar