TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Agyz-burun örtükleriniň dakylmaly ýerleri

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda çykaran 245 belgili Buýrugy esasynda ýurdumyzda ilatyň arasynda möwsümleýin ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, epidemiýa garşy-sanitariýa (öňüni alyş) çäresi hökmünde käbir ýerlerde agyz-burun örtükleriniň dakynylmagy göz öňünde tutulypdyr.

Şol buýrukda ýurdumyzda epidemiýa garşy-sanitariýa (öňüni alyş) çäresi hökmünde  ähli adamlar (mekdebe çenli ýaşly çagalar muňa degişli däldir) tarapyndan agyz-burun örtükleriniň şu aşakda beýan edilen ýerlerde dakylmagynyň hökmanydygy bellenilipdir.

  • Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerinde;
  • jemgyýetçilik ulaglarynyň ähli görnüşlerinde;
  • köpçülikleýin ýapyk binalarda.”.

Şol buýrukda görnüşi ýaly, mekdebe çenli ýaşly çagalaryň agyz-burun örtügi dakynmagy hökmany däldir.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Islandiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

 

Ýene-de okaň

THY: Türkmenistan ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistandan Türkiýä ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

Ata Watan Eserleri

Halkara syýahatçylygy täzeden dikelýär

Ata Watan Eserleri