TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Agyz-bu­run ör­tük­le­rini aýyrmak boýunça

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti agyz-burun örtüklerini nirede dakynmaly we nirede aýyrmalydygy barada ilatyň arasynda wagyz-nesihat işlerini geçirmek babatda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Sapardurdy Toýlyýewe degişli tabşyryklary berdi.

Mälim bolşy ýaly, Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň Sag­ly­gy go­raý­şyň ha­bar­lar mer­ke­zi şah­sy we jem­gy­ýet­çi­lik ter­tip-düz­gün­le­ri­ni ber­jaý et­me­gi, agyz-bu­run ör­tük­le­ri­ni açyk ho­wa­da aý­ryp, ýa­pyk bi­na­lar­da we aw­tou­lag­lar­da ta­la­ba­la­ýyk da­kyn­ma­gy, şeý­le-de aras­sa­çy­lyk ka­da­la­ry­ny yzy­gi­der­li ber­jaý edip, Gü­nüň ýi­ti şöh­le­sin­den go­ran­ma­gy ýat­lad­yp, ýurdumyzyň gazetlerinde degişli bildirişleri çap edipdi.

 

Türkmenistan halkara gatnawlaryny dikelder

Ýene-de okaň

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Teswirle